velikost textu

Jüdische Identität im späten Keiserreich und in der Weimarer Republik. Jakob Steinhardt und sein Künstlerkreis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jüdische Identität im späten Keiserreich und in der Weimarer Republik. Jakob Steinhardt und sein Künstlerkreis
Název v češtině:
Židovská identita v období pozdního císařství a Výmarské republiky. Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho
Název v angličtině:
Jewish Identity in the late Empire and in the Weimar Republic. Jacob Steinhardt and his Circle of Artists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Pekárková
Vedoucí:
Dr. phil. Torsten Horst Lorenz
Oponent:
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Id práce:
178024
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
židovství|identita|sionismus|židovská renesance|expresionismus|Jakob Steinhardt
Klíčová slova v angličtině:
Judaism|Identity|Sionism|Jewish Renaissance|Expressionism|Jakob Steinhardt
Abstrakt:
Abstrakt Jakob Steinhardt (1887-1968) se řadí mezi nejvýznamnější německo-židovské umělce 20. století. Proslavil se díky svým dřevorytům s židovskou tematikou jako např. Svou pesachovou Hagadou a byl významným představitelem tzv. židovské renesance. Cílem této práce je zasadit jeho osobnost do kontextu německo-židovských dějin v prvních třech dekádách 20. století. Práce se snaží o rekonstrukci jeho okruhu umělců analýzu židovských konstrukcí identity. Metodologicky práce vychází z konceptu kulturního transferu, opírá se rovněž o historickou analýzu sociálních vazeb a práce z oblasti tzv. Visual turn. Pramennou základnu tvoří výtvarná díla umělců, knihy hostů Jakoba Steinhardta, jeho deníky, vzpomínky Minni Steinhardt a dobový tisk. Klíčová slova: židovství, identita, sionismus, židovská renesance, expresionismus, Jakob Steinhardt
Abstract v angličtině:
Abstract Jakob Steinhardt (1887 – 1968) has been ranked among the most significant German-Jewish artists of the 20th century. He became famous for his woodcuts depicting Jewish motives such as his Pessach-Haggada. He was also an important representative of the so-called Jewish Renaissance. The aim of this thesis is to present his persona in the context of German-Jewish history in the first three decades of the 20th century. The thesis tries to reconstruct his circle of artists and to analyse the Jewish constructions of identity. Methodologically, the thesis is based on the concept of cultural transfer; at the same time it also draws from historical analyses of social bonds and from the Visual Turn writings. The primary sources consist of individual pieces of visual arts, Steinhardts` guest books, his diaries, memoires of his wife and the then press. Key words: Judaism, Identity, Sionism, Jewish Renaissance, Expressionism, Jakob Steinhardt
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Pekárková 3.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Pekárková 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Pekárková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. phil. Torsten Horst Lorenz 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D. 152 kB