text size

Teorie magnetooptických jevů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Teorie magnetooptických jevů
Titile (in english):
Theory of magneto-optics
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Ondřej Zálešák
Supervisor:
RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Tomáš Janda
Thesis Id:
178011
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Study programm:
Physics (B1701)
Study branch:
General Physics (FOF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Magnetooptika, Přenosová matice, Kerrův jev, Trojúhelníkové antiferomagnety
Keywords:
Magnetooptics, Transfer matrix, Kerr effect, Triangular antiferromagnets
Abstract (in czech):
Magnetické vlastnosti látek mají vliv na jejich optickou odezvu. Tyto vlast- nosti závisí na mikroskopické stavbě látky a rozlišujeme několik základních druhů magnetismu v látce. V rámci posledního výzkumu se optici zaměřují na trojúhelníkové antiferomagnety a jejich využití v technologii, například spintro- nice. Popis magnetického materiálu je uskutečněn pomocí tenzoru permitivity. Popis odezvy materiálu vychází z Maxwellových rovnic a odražené světlo je popsáno pomocí jeho polarizace a elipticity. V práci jsou poté modelovány troj- úhelníkové konfigurace Γ5g a Γ4g. 1
Abstract:
Magnetic properties of matter have an effect on their optical response. These properties depend on the microscopic structure of the matter and we distinguish several basic types of magnetism. In the latest research, scientists focus on tri- angualr antiferromagnets and their use in technology, for example in spintronics. We describe the magnetic material by permittivity tensor. Description of the response of the material is derived from Maxwell equations and the reflected light is described by its polarization and ellipticity. Then we model triangular antiferromagnets Γ5g and Γ4g configuration. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Ondřej Zálešák 1.35 MB
Download Abstract in czech Bc. Ondřej Zálešák 66 kB
Download Abstract in english Bc. Ondřej Zálešák 64 kB
Download Supervisor's review RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. 54 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Janda 232 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 153 kB