velikost textu

Teorie magnetooptických jevů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie magnetooptických jevů
Název v angličtině:
Theory of magneto-optics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Zálešák
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Janda
Id práce:
178011
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Magnetooptika, Přenosová matice, Kerrův jev, Trojúhelníkové antiferomagnety
Klíčová slova v angličtině:
Magnetooptics, Transfer matrix, Kerr effect, Triangular antiferromagnets
Abstrakt:
Magnetické vlastnosti látek mají vliv na jejich optickou odezvu. Tyto vlast- nosti závisí na mikroskopické stavbě látky a rozlišujeme několik základních druhů magnetismu v látce. V rámci posledního výzkumu se optici zaměřují na trojúhelníkové antiferomagnety a jejich využití v technologii, například spintro- nice. Popis magnetického materiálu je uskutečněn pomocí tenzoru permitivity. Popis odezvy materiálu vychází z Maxwellových rovnic a odražené světlo je popsáno pomocí jeho polarizace a elipticity. V práci jsou poté modelovány troj- úhelníkové konfigurace Γ5g a Γ4g. 1
Abstract v angličtině:
Magnetic properties of matter have an effect on their optical response. These properties depend on the microscopic structure of the matter and we distinguish several basic types of magnetism. In the latest research, scientists focus on tri- angualr antiferromagnets and their use in technology, for example in spintronics. We describe the magnetic material by permittivity tensor. Description of the response of the material is derived from Maxwell equations and the reflected light is described by its polarization and ellipticity. Then we model triangular antiferromagnets Γ5g and Γ4g configuration. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Zálešák 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Zálešák 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Zálešák 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Janda 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 153 kB