velikost textu

Úloha sestry v dárcovství orgánů u dětských pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha sestry v dárcovství orgánů u dětských pacientů
Název v angličtině:
Role of nurse in organ donation in pediatric patiens
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Votavová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Kulířová
Oponent:
Mgr. Zuzana Pražáková
Id práce:
177995
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dárcovství orgánů u dětských pacientů, ošetřovatelská péče, dětský pacient, smrt mozku, smrt dítěte.
Klíčová slova v angličtině:
Organ donation in pediatric patients, nursing care, pediatric patient, brain death, child death.
Abstrakt:
Abstrakt Téma diplomové práce jsem zvolila problematiku ošetřovatelské péče u pe- diatrických pacientů před odběrem orgánů na resuscitačním oddělení. Po- važuji toto téma za společensky velmi aktuální, protože počet čekatelů na transplantačních listinách se stále zvyšuje. Vzhledem k tomu, že právě dětští čekatelé na transplantaci jsou nejvíce ohroženou skupinou, zaměřila jsem se na dětského dárce orgánů. V teoretické části se zabývám koncepcí smrti a jejím stanovením, včetně vyšetřovacích metod, které vedou k potvrzení smrti mozku. Představuji čin- nost Koordinačního střediska transplantací a úlohu koordinátora v dárcov- ském programu, která se zároveň prolíná do programu transplantačního. Pod- statnou složkou je právní legislativa a etická hlediska, která jsou nedílnou sou- částí dárcovského systému v ČR. Studijní materiály jsem vyhledávala v da- tabázích NLK, SVKKL, Medvik, Embase, PubMed, Wiley Online Library, Medscape. Vodítkem mi byla také vypracovaná rešerše z Národní lékařské knihovny a rešerše ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Statistické údaje jsem získala z internetových zdrojů, především z KST. Metodika: Volba případové studie nejlépe plní požadavky nutné k zmapo- vání klíčových okamžiků ošetřovatelské péče, jenž mohou hrát roli při včasné indikaci potencionálního dárce orgánů, a také ve zvažování souhlasu s posmrt- ným odběrem orgánů rodiči dítěte. Kvalitativní výzkum formou polostruk- turovaného rozhovoru je proveden na základě záměrného výběru informantů, kteří mají bohaté zkušenosti s péčí o dětské dárce orgánů a mohou tak nej- lépe zhodnotit úlohu sestry. Sběr dat bude ukončen po dosažení teoretické saturace hledaných odpovědí dané problematiky výzkumu. Cíl práce: Na základě lékařské a ošetřovatelské péče poskytované dětskému pacientovi na resuscitačním oddělení popsat podstatu úlohy sestry u lůžka pacienta, která hraje důležitou roli při včasné indikaci potenciálního dárce orgánů. Kvalitativní výzkum proběhne v rámci jedné fakultní nemocnice na specializovaném dětském oddělení s mnohaletou zkušeností v indikování dět- ských dárců orgánů. Jeho cílem je zjistit, jak hodnotí úlohu sestry v dárcov- ství orgánů lékaři a jak ji vnímají samotné sestry. Výsledky: Znalost specifik ošetřovatelské péče o potenciální dárce orgánů povede k časnému záchytu projevů smrti mozku a zaměření se na pacienta jako potenciálního dárce orgánů. Analýzou získaných dat z polostrukturova- ných rozhovorů, které byly rozděleny pomocí barevného rozlišení do jednot- 1 livých kategorií a následně technikou „vyložení karet“ interpretovány, došlo k poznání, že úloha sestry pečující o dárce orgánů v dětském věku je velmi podstatná, a to zejména v komunikaci s rodiči dětských pacientů. Závěr: Přítomnost ošetřující sestry při zvažování možného souhlasu s dár- covstvím orgánů může pozitivně ovlivnit stanovisko rodičů, je však podmí- něno vysokou erudovaností sestry v dárcovském systému. Přínos práce: Vytvoření studijního materiálu pro nově nastupující sestry může být přínosné v orientaci v dárcovském systému. Komunikace s rodiči je stěžejní nejen u potenciálních dárců, ale u téměř všech dětských pacientů na jednotkách intenzivní péče a na resuscitačních odděleních. V diplomové práci je poukazováno na potřebu dostatečné informovanosti široké veřejnosti, která by měla být předmětem osvětové činnosti nebo nápadité mediální kampaně. 2
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of my diploma thesis is the issue of nursing care in pediatric pati- ents before consumption of organs at the resuscitation department. I consider this topic socially very topical because the number of transplant candidates on transplantation lists is constantly increasing. Since child transplant can- didates are the most vulnerable group, I have focused on child organ donors. The theoretical part criticizes the concept of death and threat, including examination methods that lead to brain death. I present the activities of the Coordination Center of the Transplant and Coordinated Coordinator in a donor program that seeks to proliferate the transplant program. An important component is legal legislation and ethical aspects, which are an integral part of the donor system in the Czech Republic. Study materials I searched in the databases NLK, SVKKL, Medvik, Embase, PubMed, Wiley Online Library, Medscape. The research was conducted from the National Medical Library and from the Central Bohemian Library in Kladno. I got statistical data from web sources, especially from KST. Methodology: The choice of the case study best fulfills the requirements necessary to map the key moments of nursing care, which may play a role in the timely indication of a potential organ donor, as well as in considering consent to post-mortem organ harvesting by the child’s parents. Qualitative research in the form of a semi-structured interview is carried out on the basis of a deliberate selection of informants who have extensive experience in the care of child organ donors and can thus best assess the role of a nurse. Data collection will be terminated after successful theoretical saturation of the answers to the bad research question. The aim of the work: Based on the medical and nursing care provided to a pediatric patient in the resuscitation department, describe the nature of the role of the nurse at the patient’s bed, which plays an important role in the early indication of a potential organ donor. Qualitative research will be carried out at one faculty hospital at a specialized pediatric ward with many years of experience in indicating pediatric organ donors. Its aim is to find out how doctors evaluate the role of nurses in organ donation and how nurses perceive it. Results: Knowing the specificities of nursing care for potential organ do- nors will lead to early detection of brain death manifestations and focus on the patient as a potential organ donor. Analyzing the data obtained from 1 semi-structured interviews, which were divided into categories by means of color differentiation and then interpreted by the “card-laying” technique, it was recognized that the role of a nurse caring for organ donors in childhood is very essential, especially in communication with parents of pediatric patients. Conclusion: The presence of a nursing nurse in considering possible con- sent to organ donation can positively influence the parents’ attitude, but it is conditioned by the high erudition of the nurse in the donor system. Contribution of work: Creating study material for new nurses can be be- neficial in the orientation in the donor system. Communication with parents is crucial not only for potential donors, but for almost all pediatric patients in intensive care units and resuscitation wards. The thesis points out the need for sufficient information to the general public, which should be the subject of educational activities or imaginative media campaign. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Votavová 1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Votavová 35 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Votavová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Votavová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Kulířová 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Pražáková 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 751 kB