velikost textu

Místo ctnosti v Plótínově filosofii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Místo ctnosti v Plótínově filosofii
Název v angličtině:
Significance of virtue in the philosophy of Plotinus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ján Polák
Vedoucí:
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Id práce:
177991
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Plótínos, etika, ctnost, novoplatonismus, J. M. Dillon, P. Hadot, vyšší a nižší ctnosti, vztah k druhému, tělo a duše, smyslový a duchovní svět, pozdně antická filozofie.
Klíčová slova v angličtině:
Plotinus, ethics, virtue, neoplatonism, J. M. Dillon, P. Hadot, higher and lower virtues, relation with other, body and soul, sensual and spiritual world, late anthique philosophy.
Abstrakt:
Místo ctnosti v Plótínově filozofii Anotace Práce si klade za cíl objasnit některé aspekty Plótínova pojetí ctnosti. Na základě referátu o článku J. M. Dillona Etika pro pozdně antického mudrce, a následné komparace s esejem P. Hadota Plótínos, čili prostota pohledu, je v Plótínově etické reflexi charakterizován dualismus smyslového a duchovního světa, protipól těla a duše, stejně jako vztah nižších a vyšších ctností. Na tomto základě je pak zkoumán vztah Plótínovského mudrce k druhému. Práce ústí v závěr, že Dillonova interpretace radikálního rozlišení zmíněných vztahů je přehnaná a jeho prohlášení absence elementu vztahu k druhému v Plótínově etické reflexi je v zásadě mylné. Klíčová slova Plótínos, etika, ctnost, novoplatonismus, J. M. Dillon, P. Hadot, vyšší a nižší ctnosti, vztah k druhému, tělo a duše, smyslový a duchovní svět, pozdně antická filozofie.
Abstract v angličtině:
The place of virtue in the philosophy of Plotinus Abstract The main intention of this thesis is to clarify some aspects of Plotinus´s concept of virtue. Significant part of it is a report of J. M. Dillon´s article An ethic for the late anthique sage and its comparison with P. Hadot´s essay Plotinus or the simplicity of vision, which form a base for characteristics of a dualism between sensual and spiritual world, the body/soul polarity, and relation between higher and lower virtues. Consequently a relationship of a Plotinian sage towards others is being investigated. The result of this thesis confirms that Dillon´s interpretation of a radical distinction between polarities mentioned above is exaggerated and his pronouncement of an absence of the element of concern for others in Plotinus´s ethical reflextion is basically mistaken. Key words Plotinus, ethics, virtue, neoplatonism, J. M. Dillon, P. Hadot, higher and lower virtues, relation with other, body and soul, sensual and spiritual world, late anthique philosophy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ján Polák 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ján Polák 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ján Polák 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Svoboda, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Stanislav Sousedík 152 kB