velikost textu

Získávání informovaných souhlasů při příjmu pacienta na jednotku intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Získávání informovaných souhlasů při příjmu pacienta na jednotku intenzivní péče
Název v angličtině:
Obtaining informed consents during admission of patients in the intensive care unit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Kesmanová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Kulířová
Oponent:
Mgr. Miluše Kulhavá
Id práce:
177963
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informovaný souhlas, autonomie pacienta, zdravotnické právo
Klíčová slova v angličtině:
informed concent, patient autonomy, health law
Abstrakt:
ABSTRAKT Získávání informovaného souhlasu patří ke každodenním činnostem zdravotnického personálu v nemocnicích. Předložení informovaného souhlasu pacientovi náleží povětšinou do kompetence lékařů. Sestra je však stále přítomna u veškeré péče o pacienta a měla by být seznámena se všemi aspekty informovaného souhlasu. Získání informovaných souhlasů od pacientů přijímaných na jednotku intenzivní péče (dále jen JIP) přinášejí řadu úskalí. Pro tento kvantitativní výzkum byla použita metoda statistické analýzy dat pomocí techniky dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření se účastnilo 99 respondentů. Výzkumné šetření probíhalo v rámci jedné nemocnice na vybraných JIP. Hlavním cílem práce je zhodnotit proces získávání informovaných souhlasů od pacientů z pohledu sester a identifikovat hlavní problémy související s podepisováním informovaných souhlasů. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že pacienti jsou před podepsáním informovaného souhlasu dostatečně poučeni od lékaře. Mezi hlavní problémy při podepisování informovaných souhlasů lze zařadit zdravotní stav pacientů přijímaných na JIP. Dále bylo zjištěno, že polovina pacientů nečte text informovaného souhlasu a na doplňující otázky se zeptají raději sester než lékařů. Z pohledu sester ovlivňuje pacienty i místo, kde jsou informace předány. Výsledky tohoto výzkumu mohou přispět ke zkvalitnění péče o pacienty, budou prezentovány managementu nemocnice, aby mohly být implementovány do praxe. Po domluvě s vrchními sestrami jednotlivých klinik bude uspořádán seminář pro sestry týkající se informovaných souhlasů a platné legislativy. Klíčová slova: informovaný souhlas pacient pohled sester příjem pacienta legislativa
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The process of acquiring informed consents from patients belongs to one of the everyday activities of hospital personnel. The duty of submitting informed consent forms to patients is mostly in competence of the doctors. Nurses, however, are present during the entirety of patients’ medical care and should be acquainted with all aspects of the informed consent. The process of acquiring the informed consents from patients admitted to intensive care unit (hereinafter ICU) is connected with a multitude of difficulties. The method of statistical analysis of data acquired by the questionnaire construction method was used for this quantitative research. 99 respondents participated in the questionnaire construction. The research took place within one hospital at chosen ICUs. The main goal of this thesis is to evaluate the process of acquiring informed consents from patients from the point of view of nurses and to identify the main issues connected with signing of informed consents. The results of the research show that patients are adequately informed by their physicians before signing the informed consents. Poor medical condition of patients admitted to ICUs may be seen as one of the main issues during the signing of informed consents. The research further shows that 50% of patients don’t read the text of informed consent and ask nurses, rather than doctors, additional questions. In nurses’ opinion, the place where the information is conveyed also impacts the patients. The results of this research may contribute to improvement in health care and will be presented to the management of the hospital to be implemented into practice. A seminar for nurses covering the topics of informed consents and the contemporary legislation will be held after a consultation with the head nurse of each department. Key words: Informed Consent Patient Nurses’ Point of View Patient Admission Legislation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kesmanová 2.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Kesmanová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kesmanová 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kesmanová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Kulířová 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miluše Kulhavá 477 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 750 kB