velikost textu

The role of endometriosis in the development of dyspareunia and algopareunia.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of endometriosis in the development of dyspareunia and algopareunia.
Název v češtině:
Role endometriózy v rozvoji dyspareunie a algopareunie.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Luděk Fiala, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Vevera, PhD.
MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.
Id práce:
177940
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze (11-00390)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Lékařská psychologie a psychopatologie (YPSYCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Endometriosa; Stres; Somatoformní disociace; CA-125; CA 19-9;DHEA-S; SDQ-20;TSC-40;Rosen
Klíčová slova v angličtině:
Endometriosis; Stress; Somatoform dissociation; CA-125; CA 19-9;DHEA-S; SDQ-20;TSC-40;Rosen
Abstrakt:
Endometrióza je definována jako přítomnost endometriálních buněk mimo dutinu děložní. Základním symptomem je bolest, velmi často je endometrióza spojena s primární nebo sekundární sterilitou, předpokládá se, že se také podílí na vzniku a rozvoji ženské dyspareunie a algopareunie. Teorií zabývajících se vznikem onemocnění je mnoho, žádná ale nepostihuje komplexní stav tohoto onemocnění, které se se vyskytuje v populaci dle statistik u 10-15 % žen. U žen s diagnózou sterility a infertility je výskyt endometriózy popisován u více jak 40 %, a více jak 50 % žen popisuje nejrůznější formy dyspareunie a algopareunie, které mají dopad nejen na vlastní život žen, ale i na jejich partnerské vztahy. Onemocnění tak nabývá na významu nejen z čistě medicínského hlediska, ale i z hlediska psychosociálního. V současné době neznáme žádný specifický laboratorní marker, který by endometriózu jednoznačně diagnostikoval. Významnou skutečností je fakt, že endometrióza bývá diagnostikována se značnou časovou prodlevou, statistiky hovoří až o jedenácti letech mezi objevením prvních, mnohdy neurčitých příznaků, do jednoznačného potvrzení diagnózy. Studie, které jsou podkladem této disertační práce, shrnují všechny dostupné možnosti vyplývající z imunologického pohledu na endometriózu, její vznik, šíření, diagnostiku a případnou léčbu. Ženy s endometriózou byly nejprve vyhodnoceny z hlediska obecných anamnestických údajů, a dále byly zjišťovány krevní hodnoty jednotlivých hormonů (FSH, LH, PRL, estradiol, progesteron, TSH, DHEA-S, kortizol) a onkomarkerů (CA-125 a CA-19-9). Statisticky zpracované výsledky ukazují významné Spearmanovy korelace mezi onkomarkery CA-125, CA-19-9 spolu s dehydroepiandrosteronsulfátem (DHEA-S). Toto zjištění představuje v odborné literatuře první zaznamenaný důkaz dokumentující zvýšené hladiny androgenů jako významných markerů patologie endometria u endometriózy. Následně byl soubor pacientek vyhodnocen z hlediska Rosenova dotazníku určeného pro vyšetření ženské sexuální dysfunkce, dále dotazníkem TSC-40, který hodnotí symptomy traumatického tresu, a somatoformní disociativní příznaky u pacientů s endometriózou byly měřeny pomocí dotazníku SDQ-20. Výsledky této studie potvrzují významnou korelaci podle Spearmana, mezi traumatickým stresem a patologií endometria. Poslední část disertační práce je zaměřena na konzervativní a chirurgickou léčbu endometriózy. Závěrem lze říci, že studie uvedené v disertační práci prokázaly nejen možnosti časné diagnostiky endometriózy, ale především vliv tohoto onemocnění na dyspareunii a algopareunii u žen s endometriózou.
Abstract v angličtině:
Endometriosis is defined as the presence of endometrial cells outside the uterine cavity. The underlying symptom is pain, endometriosis is often associated with primary or secondary sterility, and it is assumed to be involved in the development of female dyspareunia and algopareunia. There are many theories regarding the cause of the disease, however, none of them affects the complex state of the disease which occurs in the population according to statistics in 10-15 % of women. In women with a diagnosis of sterility and infertility, the incidence of endometriosis is described in more than 40 %. Also, more than 50 % of women describe the most diverse forms of dyspareunia and algopareunia that affect not only women's own lives but also their relationships. The illness thus becomes important not only from a purely medical point of view but also from a psychosocial point of view. It should be noted that there is currently no known specific laboratory marker to diagnose endometriosis. Likewise, there is no unambiguous solution within the therapy, whether it is conservative, surgical, or combined. An important fact is that endometriosis is diagnosed with a considerable delay, according to statistics; it takes up to 11 years from the discovery of the first, often indefinite symptoms, to the unequivocal confirmation of the diagnosis. This thesis is based on several studies where we summed up practically all the available options resulting from the immunological view of endometriosis, its origin, spread, diagnosis and possible treatment. Women with endometriosis were evaluated for general anamnestic data, and in addition, hormone levels (FSH, LH, PRL, oestradiol, progesterone, TSH, DHEA-S, cortisol) and oncomarkers (CA-125 and CA-19-9) were measured. The statistical results show significant Spearman correlations of CA-125 and CA-19-9 with dehydroepiandrosterone sulphate (DHEA-S). This finding, according to the literature, represents the first recorded evidence documenting elevated androgen levels as significant markers of endometrial pathology in endometriosis. Set of patients with endometriosis was evaluated using Rosen's questionnaire for female sexual dysfunction, a TSC-40 questionnaire evaluating the symptoms of traumatic stress, and somatoform dissociative symptoms in endometriosis patients were measured using twenty questions in the SDQ-20 questionnaire. The results of this study had shown a significant correlation according to Spearman, which was also confirmed by the Mann-Whitney test, between traumatic stress and endometrial pathology. The last part of the dissertation thesis is focused on the conservative and surgical treatment of endometriosis. In conclusion, the studies presented in the dissertation proved not only the possibility of early diagnosis of endometriosis but also the influence of this disease on dyspareunia and algopareunia in women with endometriosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Luděk Fiala, Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Luděk Fiala, Ph.D. 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Luděk Fiala, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Luděk Fiala, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Luděk Fiala, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Vevera, PhD. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 807 kB