velikost textu

Britské ženy ve válce: na „domácí frontě“. Příspěvek ke studiu britské společnosti za druhé světové války.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Britské ženy ve válce: na „domácí frontě“. Příspěvek ke studiu britské společnosti za druhé světové války.
Název v angličtině:
British Women in the War: On the „Home Front“. A Contribution to the Study of British Society during World War II.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Rolfová
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Id práce:
177931
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velká Británie, druhá světová válka, britská žena, civilní sektor, domácí fronta.
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain, World War II, British Woman, Civilian Sector, Home Front.
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Práce se zabývá tématem vlivu druhé světové války na osud žen ve Velké Británii. Před druhou světovou válkou se od ženy očekávalo, že buď bude ženou v domácnosti, nebo bude pracovat v zaměstnáních určených výhradně ženské populaci. Válka však změnila pravidla, podle kterých se společnost dosud řídila. Když byli muži povoláni do boje, vyvolalo to celonárodní nedostatek pracovních sil. Ženy byly vyzvány, aby zaujaly jejich místa, a to zahrnovalo mnoho pozic, které pro ně byly dříve považovány za nevhodné. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak dalece byly ženy a společnost ovlivněny touto situací, kterou nastolila válka. V práci jsem analyzovala úlohu britských žen pouze v civilním sektoru na tzv. Home Front neboli na domácí frontě. V první kapitole jsem rozebírala proces, který vedl k povinné konskripci žen, a problémy, jež tento proces doprovázely. Následující kapitola se zabývá zaměstnáním žen v průmyslu, což se ukázalo být jako nejvíce problematické ve vztahu k mužům a domácím povinnostem žen. Třetí kapitola se věnuje civilní obraně a především službám, které v rámci této instituce fungovaly. Předposlední kapitola se zaobírá Ženskou dobrovolnickou organizací, která byla vytvořena k podpoře civilní obrany a k poskytování služeb veřejnosti. Poslední kapitola se zaměřuje na ženy zaměstnané v zemědělství a lesnictví. Tato práce se zakládá na pramenech čerpaných v The National Archives, Kew v Londýně a na poznatcích získaných z anglosaské literatury.
Abstract v angličtině:
Abstract (english) The thesis deals with the influence of the Second World War on the fate of women in Great Britain. Before the Second World War, the woman was expected to either be a domestic woman or to work in jobs exclusively for the female population. The war, however, changed the rules according to which the society was still managed. When men were called into combat, it caused a nationwide shortage of labor. Women were invited to take their places, and they included many positions that were previously considered inappropriate for them. The aim of this diploma thesis was to find out how far women and society were affected by this situation, which was brought by the war. In my thesis I analyzed the role of British women in the civilian sector on the so-called Home Front. In the first chapter I analyzed the process that led to the forced conscription of women and the problems that accompanied the process. The following chapter deals with the employment of women in industry, which proved to be the most problematic in relation to men and domestic duties of women. The third chapter deals with civilian defense and, above all, services that function within this institution. The penultimate chapter deals with the Women's Voluntary Service, which was created to support civilian defense and to provide services to the public. The last chapter focuses on women employed in agriculture and forestry. This work is based on the sources from The National Archives, Kew in London, and on the findings learned from Anglo-Saxon literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Rolfová 665 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Rolfová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Rolfová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 571 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 393 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 152 kB