velikost textu

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví
Název v angličtině:
Prohibition of discrimination in labor relations on the basis of gender
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Volná
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
177884
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovněprávní vztahy, zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, antidiskriminační zákon
Klíčová slova v angličtině:
labor relations, prohibition of discrimination in the labor relations on the basis of gender, Anti-Discrimination Act
Abstrakt:
Abstrakt Má práce se obsahově orientuje na rovnost a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví, přičemž snahou je ucelený výklad této problematiky a to jak v souvislostech mezinárodního práva, tak také práva evropského a vnitrostátního. Zásada rovného zacházení je vůdčí zásadou moderního světa. Princip rovnosti prostupuje všemi oblastmi práva, a proto patří zásada rovnosti a nediskriminace mezi nejvýznamnější principy ochrany lidských práv. V úvodu práce jsem se zaměřila nejprve na vymezení základních pojmů, které se v této oblasti užívají a kterým je nutno porozumět. Dále jsem problematiku rozebírala na pozadí dokumentů mezinárodního práva, práva Evropské unie a také právní úpravy České republiky. Je nepochybné, že vnitrostátní úprava v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích je právě legislativou EU velmi ovlivněna. V neposlední řadě se věnuji problémům, se kterými se setkávají ženy na pracovním trhu. Jedná se zejména o problém v oblasti rovného přístupu k zaměstnání a v oblasti rovnosti v odměňování žen a mužů. Závěrem se zabývám také právními prostředky ochrany před diskriminací.
Abstract v angličtině:
Abstract With regard to its content, my work deals with equal treatment and prohibition of discrimination in the relationships pertaining to labour law when the effort is expended to provide a comprehensive description of these issues with regard to international law as well as national law. The principle of equal treatment is the leading principle of modern world. The principle of equal treatment runs through all areas of law so the principle of equal treatment and non-discrimination belongs to the most important principle of human rights protection. In the introductory part of my work, I am first focusing on the definition of basic terms that are used in this area and that are necessary to be understood. In addition, I was analysing the issues on the background of the documents of international law, law of the European Union, and also legal regulation of the Czech Republic. There are no doubts that the national regulation in the area of equal treatment and prohibition of discrimination for the reason of sex in the relationships pertaining to labour law is very influenced just by the legislation of the European Union. Last but not least, I am dealing with the issues women meet on the labour market. It concerns especially the issue in the area of equal treatment in employment and in the area of equal treatment concerning remuneration of women and men. By closing, I deal with the legal tools of protection against discrimination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Volná 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Volná 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Volná 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB