velikost textu

Vztah k majetku v Novém zákoně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah k majetku v Novém zákoně
Název v angličtině:
Relationship to the wealth in the New Testament
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Miroslav Grobelný
Vedoucí:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Oponent:
Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.
Id práce:
177875
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce „Vztah k majetku v Novém zákoně“ je zachytit různé aspekty pohledu na bohatství a chudobu v textech Nového zákona, posoudit tyto texty na pozadí jejich historického a literárního kontextu a hledat jejich společná témata. V této práci jsme se zabývali poměrně velkým množstvím úryvků s cílem dosáhnout celkového náhledu na téma. Na počátku jsme stručně nastínili „dějiny chudoby“ v izraelském národě a některé prvky dobového kontextu. Největší prostor byl věnován evangeliím a Skutkům apoštolů, Pavlovým listům a Listu Jakubovu. V závěru jsme se pokusili stručně shrnout, co Nový zákon o bohatství a chudobě říká a o čem všem se může mluvit, když se zdá, že se mluví o majetku. Připojili jsme krátkou zmínku o pontifikátu papeže Františka, jeho názorech na bohatství a zmínili jsme i dva jeho dokumenty. Na konci práce jsme ještě připojili krátké osobní shrnutí.
Abstract v angličtině:
The title of this bachelor thesis is „The relation to the possessions in the New Testament“. The main purpose of this thesis is to identify various aspects of the view at the wealth and the poverty in texts of the New Testament, to make a judgement about these texts on the background of its historical and literary context and to look for its common topics. In this thesis we went into details about relatively great number of passages with the goal to attain the global point of view. At the beginning we outlined briefly „the history of poverty“ in the nation of Israel and some points of historical context. The biggest space was given to the Gospels and the Acts of the Apostles, Paul’s letters and James. At the end we made an attempt to resume briefly what the New Testament says about the wealth and the poverty. We joined the short mention about the pontificate of Pope Francis, his opinions of the wealth and we mentioned his two documents, too. At the very end of the thesis we joined short personal conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Miroslav Grobelný 920 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Miroslav Grobelný 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Miroslav Grobelný 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta Angelo Scarano, Th.D., S.S.L. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 153 kB