velikost textu

Role sestry při tracheostomii u dospělých v intenzivní péči - punkční versus chirurgická tracheostomie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role sestry při tracheostomii u dospělých v intenzivní péči - punkční versus chirurgická tracheostomie
Název v angličtině:
The nurses role in adult tracheostomy in intensive care - percutaneous versus surgical tracheostmy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bronislava Chvějová
Vedoucí:
PhDr. Jana Hocková, PhD.
Oponent:
Mgr. Veronika Kulířová
Id práce:
177817
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tracheostomie, metody tracheostomií, ošetřovatelská péče, role sestry, intenzivní péče
Klíčová slova v angličtině:
Tracheostomy, tracheotomy methods, nursing care, the role of nurses, intensive care unit
Abstrakt:
ABSTRAKT Dýchání patří mezi jednu ze základních životních funkcí a pro jeho správné fungování je potřeba mít dýchací cesty volné a průchodné. Jeden ze způsobů udržení volných a průchodných dýchacích cest je tracheostomie. Tracheostomie může být provedena buď metodou chirurgickou nebo punkční. Ošetřovatelská péče a její kvalita o pacienty s tracheostomií patří mezi důležité faktory, které mohou výrazně ovlivnit pooperační komplikace, jejich průběh a celkový klinický výsledek léčby nemocných. Dostatečně kvalifikovaná, informovaná a zkušená sestra uplatňuje své znalosti v praxi s holistickým pohledem na pacienta a jeho potřeby. Teoretická část diplomové práce nás seznámí s anatomií dýchacích cest, historií tracheostomie, jednotlivými metodami tracheostomie – chirurgická versus punkční a ošetřovatelskou péčí o dospělé pacienty s tracheostomií na intenzivní péči. Metodika: V empirické části budou vyhodnocena data získaná na základě kvantitativního šetření formou dotazníku. Výběrovým vzorkem respondentů budou sestry pracující na oddělení intenzivní péče více než 1 rok mající zkušenosti s ošetřovatelskou péčí o tracheostomie. Cíl práce: Analýza povědomí sester o rozdílnosti jednotlivých metod tracheostomie – chirurgická versus punkční, role sestry při těchto metodách, jejich zkušenosti a znalosti. Výsledky: Znalosti a zkušenosti sester s jednotlivými metodami tracheostomie, ošetřovatelská péče o tracheostomie, zájem o další vzdělávací akce týkající se tématu. Závěr: Zjištění povědomí, zkušenosti a ošetřovatelské dovednosti s jednotlivými metodami tracheostomie u sester pracující na intenzivní péči. Přínos práce pro praxi: Na základě použití informací z odborné literatury, odborných prací studentů lékařské fakulty a odborné praxe dotázaných respondentů, bylo doporučeno vytvoření informačního letáku a instruktážního videa pro přehlednost ošetřování dané metody tracheostomie používané na oddělení dotázaného respondenta a vytvoření pozice sestry specialistky pro zkvalitnění ošetřovatelské péče. Klíčová slova: Tracheostomie, metody tracheostomií, ošetřovatelská péče, role sestry, intenzivní péče.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Breathing is one of the basic life functions and for its proper functioning it is necessary to have the airways free and clear. One way to maintain free and open airways is the tracheostomy. Tracheostomy may be performed either by surgical or puncture method. Nursing care and its quality in patients with tracheostomy are important factors that can significantly affect postoperative complications, their course and overall clinical outcome of treatment of patients. Sufficiently qualified, knowledgeable and experienced nurse applies her knowledge in practice with a holistic view of the patient and his needs. The theoretical part of the thesis introduces us to the anatomy of the respiratory tract, the history of tracheostomy, individual methods of tracheostomy - surgical versus puncture and nursing care for adult patients with tracheostomy for intensive care. Methods: In the empirical part, the data obtained on the basis of a quantitative survey in the form of a questionnaire will be evaluated. The sample of respondents will be nurses working in the intensive care department for more than 1 year with experience in nursing care for tracheostomy. Aim of the work: Analysis of nurses awareness about different tracheostomy methods - surgical versus puncture, role of nurse in these methods, their experience and knowledge. Results: Knowledge and experience of nurses with individual methods of tracheostomy, nursing care for tracheostomy, interest in other educational events related to the topic. Conclusion: Finding awareness, experience and nursing skills with tracheostomy methods in nurses working in intensive care. Contribution of Work to Practice: Based on the use of information from professional literature, expert papers of medical students and professional practice of the respondents, it was recommended to create an information leaflet and instructional video for clarity of treatment of the given method of tracheostomy used in the department of the respondent and to create the position of nurse specialist for improvement nursing care. Key words: Tracheostomy, tracheostomy methods, nursing care, nurse role, intensive care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bronislava Chvějová 2.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bronislava Chvějová 161 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bronislava Chvějová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bronislava Chvějová 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Hocková, PhD. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Kulířová 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 751 kB