velikost textu

Systém péče o nezletilé matky na území hlavního města Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém péče o nezletilé matky na území hlavního města Prahy
Název v angličtině:
The System of Care for Teenage Mothers in the Capital City of Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Hrzalová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Cimrmannová
Oponent:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Id práce:
177780
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adolescence, sexualita, gravidita, nezletilá matka, péče, Praha
Klíčová slova v angličtině:
Adolescence, sexuality, gravidity, teenage mother, care, Prague
Abstrakt:
Abstrakt Cílem mé práce s názvem „Systém péče o nezletilé matky na území hlavního města Prahy“ bylo zpřehlednit systém pomoci pro tuto cílovou skupinu ve vymezené lokalitě. Skrze teoretické základy týkající adolescence, gravidity a těhotenství v dospívání jsem definovala tento jev, vymezila rámcově zařízení a služby pro nezletilé matky a poté se zaměřila na vlastní šetření systému pomoci pro nezletilé matky v Praze. Výsledky výzkumného šetření poukázaly, že nezletilá gravidita není v Praze úplně ojedinělým jevem, protože některá zařízení vykazovala i více jak deset kontaktů za rok s cílovou skupinou nezletilých matek. Seznam zařízení a služeb, která vzešla z výzkumného šetření a mohou poskytnout pomoc nezletilé matce, byla zanesena do vytvořené mapy s názvem Zařízení a služby poskytující pomoc nezletilým matkám v Praze. Mapa je volně přístupná v internetovém prohlížeči Google v aplikaci Google Maps.
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of my thesis, titled “System of care of teenage mothers in the territory of the capital city of Prague”, was to clarify the system of assistance available to this target group in the defined location. On the basis of theoretical findings related to adolescence, pregnancy and adolescent pregnancy, I outlined this phenomenon, presented the facilities and services for underage mothers and then I focused on the investigation of the system of assistance available to teenage mothers in Prague. The results of the research prove that adolescent pregnancy is not a unique phenomenon in Prague, because some facilities recorded even more than ten contacts with the target group of underage mothers in a year. The list of found facilities and services offering assistance to underage mothers was included in the created map called “Facilities and services providing assistance to teenage mothers in Prague”. The map is freely accessible through Google web browser in Google Maps application.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Hrzalová 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Hrzalová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Hrzalová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Cimrmannová 863 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB