velikost textu

Problematika vyživovací povinnosti a práva na výživné v českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika vyživovací povinnosti a práva na výživné v českém právu
Název v angličtině:
The issue of maintenance and maintenance rights in law of the Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Skalická
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
177775
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vyživovací povinnost, Právo na výživné, Rodinné právo
Klíčová slova v angličtině:
Duty to support, Alimony, Family law
Abstrakt:
Abstrakt Problematika vyživovací povinnosti a práva na výživné v českém právu Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou vyživovací povinnosti a práva na výživné v českém historickém kontextu. Právní úprava České republiky je napříč diplomovou prací porovnávána s úpravou Slovenské republiky. V první části práce je probrán historický vývoj této úpravy, a to od doby římského práva až po současnost. Dále je vysvětlen význam pojmu „výživné“ a „vyživovací povinnost“ a rozdíl mezi těmito pojmy. V návaznosti na to je v dalších částech diplomové práce pojednáváno o jednotlivých druzích vyživovací povinnosti, které v současném českém právu existují. U každého druhu této povinnosti je popsán způsob jejího vzniku, způsob určení jejího rozsahu a délka jejího trvání. Pro úplnost této problematiky, práce obsahuje část zabývající se četností jednotlivých druhů vyživovací povinnosti v řízeních před soudy, obecné předpoklady pro přiznání výživného, způsoby jeho plnění, splatnost a možnosti změny rozsahu vyživovací povinnosti. Další část se věnuje procesně právním záležitostem, které jsou s vyživovací povinností a právem na výživné spojeny, a to jednak možnost započtení výživného, promlčení práva na výživné a samo soudní řízení ve věci výživného. Na tuto část navazuje pasáž týkající se právní úpravy spojené s neplněním vyživovací povinnosti, tedy způsoby vymáhání dlužného výživného a konsekvence v rámci trestního práva. V této části jsou zároveň zmiňovány způsoby trestání osob zanedbávajících vyživovací povinnost. Diplomová práce ve svém závěru ilustruje snahy o zavedení tzv. zálohovaného výživného v historickém kontextu, v kontextu současného právního vývoje a popisuje aktuální úpravu Slovenské republiky, kde zálohované výživné již zavedeno bylo. Práce je doplněna o průzkum, který byl zpracován prostřednictvím Asociace neúplných rodin, z.s. Výstupy tohoto průzkumu jsou graficky znázorněny v přílohách, které jsou součástí diplomové práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The issue of maintenance and maintenance rights in Czech law This diploma thesis deals with legal regulation of maintenance and maintenance rights in the Czech historical context. The legislation of the Czech Republic is compared with the regulation of the Slovak Republic. The first part describes the historical development of this regulation, from the time of Roman law to the present. It also explains the meaning of the term "maintenance" and "maintenance duty" and the difference between these terms. As a follow-up, other parts of the diploma thesis deal with the various types of maintenance obligations that exist in the current Czech law. For each type of obligation, the manner of its origin, the way of determining its extent and the duration of its duration are described. For the sake of completeness of this issue, the thesis contains a part dealing with the frequency of individual types of maintenance obligations in proceedings before the courts, general assumptions for the award of maintenance, ways of its fulfillment, maturity and possibility of changing the amount of the maintenance obligation. The next section deals with the procedural issues of the maintenance and maintenance obligations, namely the possibility of including maintenance, the limitation of the right to maintenance and the lawsuit on maintenance itself. This part is followed by the passage concerning the legal provisions related to the non-fulfillment of the maintenance obligation, ie the methods of debt recovery and consequences in the framework of criminal law. This section also mentions ways of punishing those who neglect to maintaintenance. The thesis, in its conclusion, illustrates efforts to introduce so-called backed up maintenance in a historical context, in the context of current legal development, and describes the current regulation of the Slovak Republic, where the backed-up maintenance has already been introduced. The thesis is complemented by a survey, which was elaborated through the Association of Incomplete Families. The outcomes of this survey are graphically illustrated in the annexes that are part of the diploma thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Skalická 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Skalická 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Skalická 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 558 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB