velikost textu

Historie zdravotnické záchranné služby na území ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie zdravotnické záchranné služby na území ČR
Název v angličtině:
History of medical emergency services in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Irena Závadová
Vedoucí:
Mgr. Miluše Kulhavá
Oponent:
Mgr. Kateřina Jankovcová
Id práce:
177756
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historie, Česká republika, Pražský dobrovolný sbor ochranný, zdravotnická záchranná služba, prestiž oboru, personální a věcně-technické vybavení, právní regulace
Klíčová slova v angličtině:
history, The Czech Republic, The Prague voluntary protection corps, medical emergency service, prestige of the field, personnel and materially-technical equipment, legal regulation
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá historickým vývojem institutu záchranné služby jako činnosti koordinované včetně vývoje personálního a věcně-technického zabezpečení, právního ukotvení a vývoje prestiže oboru, včetně prestiže v době současné se zaměřením na území České republiky. Cílem tedy bylo zmapovat jednotlivá období z hlediska poskytování koordinovaných záchranných činností, popsat jejich právní vymezení v čase a zaznamenat personální a věcně-technické vybavení. Pro zjištění uvedených cílů bylo použito kvalitativního výzkumného šetření za použití historické analýzy se studiem historických pramenů, včetně kvantitativního výzkumného šetření pro objektivizaci dat získaných z dotazníkového šetření, mapujícího názor veřejnosti nejen k prestiži oboru samotného, ale i otázek s touto problematikou korespondujících. Práce udává přehled událostí zasazených do historického rámce, vedoucích k vzniku prvních zařízení poskytujících služby záchranné, včetně jejich dalšího vývoje. Z tohoto hlediska představuje nejen jednotlivá období, ale i poskytovatele těchto činností. Předkládá vývoj právního vymezení záchranných služeb, rovněž i personální a materiálně technické podmínky poskytovatelů v jednotlivých časových obdobích. Odpovídá na otázky ohledně prestiže oboru i jeho historického vývoje. Tyto informace mohou sloužit nejen pro zájemce o historii, ale i pro zdravotnické pracovníky, kteří služby poskytují nebo se k jejich výkonu připravují. klíčová slova: historie, Česká republika, Pražský dobrovolný sbor ochranný, zdravotnická záchranná služba, prestiž oboru, personální a věcně-technické vybavení, právní regulace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The work focuses on a historical development of the institute of emergency services as coordinated activities, including development of the personnel and materially-technical provision, legal anchoring and development of field prestige, including the latter-day prestige, with a focus on the territory of the Czech Republic. Therefore, the aim was therefore to map out each period in terms of providing coordinated emergency activities, describe their legal definition in time and record the personnel and materially-technical equipment. Qualitative research investigation using historical analysis together with a study of historical sources, including quantitative survey research for objectification of the data obtained from a questionnaire survey, mapping public opinion not only to the prestige of the field itself, but also through questions corresponding with this area was used for identification of the aforementioned objectives. The work shows a summary of events set in a historical framework, leading to foundation of the first emergency and rescue service facilities, including their further development. From this point of view, it presents not only the individual periods, but also the providers of these activities. It presents development of the legal definition of emergency services as well as personnel and materially-technical conditions of the providers in various time periods. It answers the questions concerning the prestige of the field as well as its historical development. This information may serve not only to those who are interested in the history, but also to the healthcare professionals who provide such services or prepare for the performance. keywords: history, The Czech Republic, The Prague voluntary protection corps, medical emergency service, prestige of the field, personnel and materially-technical equipment, legal regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Irena Závadová 10.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Irena Závadová 8.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Irena Závadová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Irena Závadová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miluše Kulhavá 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Jankovcová 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 750 kB