velikost textu

Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta
Název v angličtině:
Nursing care of a dialyzed patient
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marcela Mádlová
Vedoucí:
Veronika Di Cara
Oponent:
Mgr. Kateřina Jankovcová
Id práce:
177754
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
): hemodialýza, chronické selhání ledvin, kvalita života dialyzovaného pacienta, hemodialýza, chronické selhání ledvin, kvalita života dialyzovaného pacienta, dieta hemodialyzovaného pacienta.
Klíčová slova v angličtině:
hemodialysis, chronic renal failure, quality of life of a dialyzed patient, diet dialyzed patient.
Abstrakt:
ABSTRAKT Východiska: Péče o dialyzované pacienty je náročná z několika pohledů. Co se týče pacienta, velkou roli zde hraje psychika. Přestože je pravidlem, že jsou pacienti před zařazením do hemodialyzačního programu podrobně edukováni, část pacientů nestihne být na léčbu hemodialýzou a na zhoršení svého zdravotního stavu psychicky připravena. Někteří pacienti se špatně smiřují s tím, že je dialýza nyní součást jejich života. U velké části pacientů zprvu panuje spousta mýtů a dezinformací ohledně dialýzy a proto bývají při prvním setkání s dialýzou vystresovaní a vystrašení. Bojí se bolesti, mohou mít strach z jehel a bojí se, co se bude dít. Jedním z úkolů zdravotní sestry je tyto pacienty rozeznat a adekvátně s nimi komunikovat, neboť jen tak se předejde mnoha následným problémům a pacient se tak snáze vyrovná se svým onemocněním a uvědomí si, že přestože se jejich životní styl pozměnil, stále mohou žít kvalitní a uspokojující život. Metodologie: Pro zpracování závěreční bakalářské práce byla využita případová studie, kazuistika pacienta, který byl vybrán záměrným, účelovým výběrem, neboť tento pacient reprezentuje problematiku výzkumu, tedy zprvu nedostatečné edukace a psychické zátěže, spojené s chronickým selháním ledvin. Cílem výzkumu bylo popsání a zhodnocení reálné klinické ošetřovatelské péče a v případě zjištění nedostatečné edukce v určité oblasti, vytvoření pomocného edukačního materiálu. Výsledky: Z klinické části závěrečné bakalářské práce je patrné, že u pacientů s rychlým záchytem v nefrologické ambulanci není dostatek času a prostoru k podrobné edukaci. Za největší problém považuji nejen nedostatečnou edukaci, ale také absenci odborné psychologické péče, která by pacientům ulehčila smířit se s nemocí. Edukace u těchto pacientů je tedy řešena přílišným množstvím informací během několika dnů, což pacienti, kteří se neměli možnost smířit se svou nemocí, nevnímají tak, jak se očekává. Závěr a doporučení: Z klinické části také vyplývá potřeba rozšířit edukační materiály o nutriční poradenství. Stránka dietních změn se dotýká pacientů i jejich rodin a kupodivu je to jeden z nejtěžších změn v životním stylu. Jako doporučení pro praxi bych si dovolila navrhnout uplatnění nutričního terapeuta či nutriční sestry, která by se věnovala pacientům i jejich rodinám a pomáhala se sestavováním aktuálních jídelníčků. Další navrhované uplatnění je alespoň externí psycholog či psychiatr, který by pomohl pacientům překonat strach, zlost, beznaděj a dopomohl pacientům znovu získat psychickou pohodu. klíčová slova: Hemodialýza, chronické selhání ledvin, kvalita života dialyzovaného pacienta, dieta dialyzovaného pacienta, ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: Caring for dialyzed patients is demanding from several perspectives. As far as the patient is concerned, a psyche plays a big role here. Although it is a rule that patients are detailed to the hemodialysis program, some patients will not be mentally prepared for hemodialysis treatment and worsening their health condition. Some patients are mistaken with the fact that dialysis is now part of their life. A large number of patients initially have plenty of myths and misinformation about dialysis and are therefore stressed and scared at the first dialysis session. They are afraid of pain, they may be afraid of needles, and they are afraid of what is going to happen. One of the tasks of a nurse is to identify and adequately communicate with these patients, as this avoids many problems, and the patient is more likely to cope with his illness and realizes that even though their lifestyle has changed, they can still live high-quality and satisfying life. Methodology: A case study, a case study of a patient who was chosen by deliberate, purposeful selection, was used to prepare the final bachelor thesis, as this patient represents research issues, first of all inadequate education and psychological stress associated with chronic renal failure. The aim of the research was to describe and evaluate real clinical nursing care and, in the case of detection of insufficient education in a certain area, creation of auxiliary educational material. Results: From the clinical part of the final bachelor thesis it is evident that there is not enough time and space for detailed education in patients with rapid seizure in the nephrology clinic. I consider the biggest problem not only inadequate education but also the absence of professional psychological care to relieve patients of the illness. Education in these patients is therefore addressed with too much information within a few days, which patients who have no chance of living with their illness do not see what they expect. Conclusion and recommendations: The clinical part also implies the need to extend the nutrition counseling materials. The dietary change page affects patients and their families and, surprisingly, it is one of the most difficult lifestyle changes. As a practice recommendation, I would like to suggest that a nutritional therapist or nutritional nurse be employed to help patients and their families and help with compiling up-to-date meals. Another suggested application is at least an external psychologist or psychiatrist to help patients overcome fear, anger, hopelessness, and help patients recover mental well-being. keywords: hemodialysis, chronic renal failuresilure, quality of a life of a dialyzed patient, diet of a dialyzed patient, nursing care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcela Mádlová 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marcela Mádlová 321 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marcela Mádlová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marcela Mádlová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Veronika Di Cara 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Jankovcová 529 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. 750 kB