velikost textu

Strana vyloučených“ na Českokrumlovsku a Prachaticku 1970 -1980

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strana vyloučených“ na Českokrumlovsku a Prachaticku 1970 -1980
Název v angličtině:
The Party of the Expelled” in the Český Krumlov and Prachatice district 1970-1980
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Jansa
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Černá, Ph.D.
Id práce:
177752
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
KSČ|Komunistická strana|čistky|Český Krumlov|Prachatice|vyloučení|normalizace|periferie|legitimizace
Klíčová slova v angličtině:
Communist Party|purges|expelled|Český Krumlov|Prachatice|periphery|Normalization|KSČ|legitimization
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Strana vyloučených“ na Českokrumlovsku a Prachaticku 1970-1980 prostřednictvím výzkumu regionálních souvislostí prohlubuje poznání procesu etablování a legitimizace normalizační moci v periferním prostředí českého příhraničí. Na základě archivních materiálů, především z provenience okresních výborů KSČ v Českém Krumlově a Prachaticích a dalších stranických orgánů, se snaží zmapovat průběh konsolidačního procesu a stranických prověrek roku 1970. V porovnání s celorepublikovými údaji se pokouší vystihnout specifika pohraniční periferie. Hlavní úkol práce pak spočívá v analýze osudů vyloučených a vyškrtnutých členů KSČ, tzv. „Strany vyloučených.“ Jejich mnohotvárných životních trajektorií a způsobů vypořádávání se s vyčleněním ze stranického kolektivu, se zvláštním ohledem k rozličným loajalitám, kterými byli tito lidé vázáni ke straně, společnosti, pracovišti a v neposlední řadě i mezi sebou navzájem. Na základě této analýzy se ukazuje role tohoto segmentu populace při vytváření legitimity normalizačního režimu. Vzhledem k tomu, že výsledkem prověrek bylo deklasování značného množství kvalifikovaných pracovníků, nabízí se jejich interpretace jako procesu delegitimizujícího normalizační moc. Analýza osudů jednotlivých vyloučených a vyškrtnutých nám však ukazuje i stabilizující potenciál, jaký měly prověrky v prostředí rané normalizace. Normalizační diskurz byl, přes své kategorické odmítnutí představitelů pražského jara, otevřený možnosti nápravy u těch postižených, kteří prokáží svou loajalitu normalizačnímu režimu. Stranický postih, resp. naděje na zlepšení svého znevýhodněného postavení, tak nezanedbatelnou část postižených motivoval k různorodým projevům loajality, manifestovaných nejen v oficiálních žádostech o znovupřijetí do KSČ, ale především zvýšením aktivity a veřejné angažovanosti. Spolu s vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří vzhledem ke svému výsadnímu postavení nebyli prověrkami otřeseni, tak značná část „Strany vyloučených“ mohla v rámci normalizace působit jako výrazně stabilizační prvek.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis "The Party of the Expelled" in the Český Krumlov and Prachatice district 1970-1980 through the research of regional context deepens the knowledge of the process of establishment and legitimization of Normalization in the periphery of the Czech borderland. On the basis of archival materials, mainly from the District Committees of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) in Český Krumlov and Prachatice and other sources within the Party hierarchy, it tries to map the course of the consolidation process and party purges in 1970. Compared to nationwide data, it attempts to capture the specifics of the Czechoslovakian periphery. The main task of the thesis is to analyze various fate of excluded members of the KSČ: the so-called "Party of the Expelled." The analysis focuses on their diverse life trajectories and ways of dealing with separation from the party collective, with special regard to the various loyalties that these people were tied to the party, to the society, workplaces and, last but not least, to each other. Through this analysis, the role of this segment of the population in establishing the legitimacy of the Normalization regime is shown. Since the purges resulted in the disadvantagement of a significant number of qualified workforce, they are interpreted as a process of delegitimization of Normalization regime. However, the analysis of the fate of the excluded shows us the stabilizing potential of the purges. The normalization discourse, despite its categorical rejection of the Prague Spring representatives, was trying to show its positive attitude towards those of expelled who proved their loyalty to the normalization regime. Perspective of improving their disadvantaged status, therefore motivated significant part of the expelled to manifest their loyalty not only through official requests for re-admission to the KSČ, but also trough increased activity and public engagement. Along with highly qualified workers who, due to their privileged status, were not threatened by purges, a large part of the "Party of the Expelled" have acted as a significantly stabilizing element within the Normalization regime.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Jansa 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Jansa 121 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Jansa 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Jansa 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 519 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Černá, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 152 kB