velikost textu

Translatologická analýza českého překladu I Munjolova díla Básník

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Translatologická analýza českého překladu I Munjolova díla Básník
Název v angličtině:
Translatological analysis of the Czech translation of Yi Munyeol's work Poet
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Cibulková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Id práce:
177746
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Koreanistika (KOR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie překladu|literární překlad|analýza|korejská literatura
Klíčová slova v angličtině:
translatology|literary translation|analysis|Korean literature
Abstrakt:
Abstrakt V úvodu práce řešitelka stručně zpracuje v teoretické rovině specifické problémy a otázky literárního překladu. Na tomto základě provede zevrubnou translatologickou analýzu českého překladu vybraného literárního díla, konkrétně románu Básník od významného korejského autora I Munjǒla, a srovná překlad s originálem z různých hledisek. Zejména si bude všímat použitých překladatelských postupů při převádění lexikálních a gramatických výrazových prostředků, organizace výchozího a cílového textu z hlediska informační struktury, příklady amplifikace či redukce atd. Pozornost zaměří i na mimojazykové aspekty překladu, tj. převoditelnost kulturních a historických reálií do odlišného prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract In the beginning, the specific problems of the literary translation will be introduced on a theoretical level. Based on the theory, the detailed translatological analysis of chosen Czech translation of Yi Mun Yeol's novel The Poet will follow. The translation will be compared to the original from various points of view. The biggest focus will be on various translation methods and strategies used for the transfer of the lexical and grammatical expressions, the information structure organization of the target text, cases of amplification, reduction, etc. The attention will be also focused on non-linguistic aspects of translation, such as transferability of cultural and historical facts to a distinct environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Cibulková 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Cibulková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Cibulková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 440 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB