velikost textu

Internet ve vztahu informační vědy a práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internet ve vztahu informační vědy a práva
Název v angličtině:
The Internet in Relation to Information Science and Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
177736
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorské právo, licence, veřejné licence, Creative Commons, zdroj informací, kvalita zdroje informací, informační vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
copyright, licenses, public licenses, Creative Commons, information source, information source quality, informational education
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá analýzou vlivu vybraných prvků veřejných licencí na zvýšení kvality informací publikovaných v informačním prostředí internetu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje reálný vliv na kvalitu informací v prostředí internetu prostřednictvím zkvalitnění zdrojů těchto informací, a dále reflexe výsledků provedené analýzy v rámci povinného informačního vzdělávání v České republice. V první části je práce věnována autorskoprávním aspektům souvisejícím se sledovanou problematikou a z právního hlediska vymezuje jednotlivé součásti zkoumaného informačního prostředí – internet, účastníky informačního procesu, informace a možnosti dispozice s nimi. V další části je představena otázka licencí se zaměřením na problematiku veřejných licencí obecně i konkrétních vybraných licenčních typů, které tvoří potenciální platformu pro aprobované informační chování. Poslední část práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu vlivu licenční politiky na informační prostředí internetu prostřednictvím aplikace veřejných licencí. Výsledky tohoto výzkumu jsou následně komparovány se systémem povinného informačního vzdělávání v České republice, a je tak sledován jejich dopad na informační gramotnost. Při zpracování byly použity zejména obecně teoretické a hermeneutické metody. Kvalitativní výzkum byl realizován komparací licenčních podmínek vybraných typů veřejných licencí s platnou právní úpravou, poté byla provedena detailní analýza relace některých jejich prvků k vybraným kritériím zdroje informací. V části týkající se informačního vzdělávání pak základní výzkum spočíval v analýze, syntéze a interpretaci závazných dokumentů upravujících oblast dosahování informační gramotnosti v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the analysis of the effect of selected elements of public licenses on increasing the quality of information published in the informational environment of the internet. The objective of the thesis is to ascertain whether there is a real effect on the quality of information in the internet environment through improvements in the quality of the sources of such information, as well as the reflection of the results of the conducted analysis within the obligatory informational education in the Czech Republic. In the first section, the work deals with the copyright aspects relating to the analyzed issue and defines, from a legal standpoint, the individual components of the information environment being analyzed – the internet, the participants of the informational process, the information and the options of dealing with them. In the subsequent section, the matter of licenses is presented, with a focus on the issue of public licenses in general, as well as specific selected license types constituting a potential platform for qualified informational behavior. The last section of the thesis summarizes the results of qualitative research of the effect of licensing policy on the informational environment of the internet through the application of public licenses. The results of such research are subsequently compared to the system of obligatory informational education in the Czech Republic, and their impact on informational literacy is thus studied. In preparing the thesis, primarily generally theoretical and hermeneutic methods were used. The qualitative research was conducted through the comparison of licensing terms of selected types of public licenses with the valid legal regulations; subsequently, a detailed analysis of the relation of some of their elements to selected information source criteria was conducted. In the section pertaining to informational education, the basic research consisted in the analysis, synthesis and interpretation of binding documents regulating the area of achieving informational literacy in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 646 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 189 kB