velikost textu

Das Alltägliche und das Außerordentliche im Leben und Erleben der kindlichen Protagonisten von Adalbert Stifters Erzählungen Bergkristall und Granit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Das Alltägliche und das Außerordentliche im Leben und Erleben der kindlichen Protagonisten von Adalbert Stifters Erzählungen Bergkristall und Granit
Název v češtině:
Všednost a výjimečnost v životě a v prožívání dětských protagonistů v povídkách Adalberta Stiftera Horský křišťál a Žula
Název v angličtině:
The ordinary and extraordinary in life and experience of child protagonists in Adalbert Stifter's stories Rock Crystal and Granite
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Koťová
Vedoucí:
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Id práce:
177682
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Leben, Erleben, Alltägliches, Au¨erordentliches, Kind, Verhalten, Liebe, Gefahr, Natur, Landschaft
Klíčová slova v angličtině:
Life, experience, ordinary, extraordinary, child, behaving, love, danger, nature, landscape
Abstrakt:
ABSTRAKT Následující diplomová práce se zabývá analýzou dvou povídek Adalberta Stiftera z jeho sbírky Bunte Steine1 – Horský křišťál a Žula. Ty byly vybrány záměrně, protože v obou příbězích vystupují jako hlavní protagonisté děti. V těchto povídkách se vždy nachází chlapec a děvče, přičemž on je vždy ten zkušenější, dívku ochraňuje a přivede ji do bezpečí. Ona ho následuje a poslouchá jeho pokyny. Ačkoliv text obsahuje mnoho popisu, nepůsobí staticky, protože hrdinové jsou na útěku před nebezpečím, což ději propůjčuje dynamiku. Analyzován je vznik textu, děj, jazyk a téma povídek, jakož i jejich společné prvky. Dále je teoretický koncept, který je formulován v předmluvě k této sbírce a jehož hlavními pojmy jsou velký a malý, konfrontován s realizací v těchto povídkách. KLÍČOVÁ SLOVA život, prožívání, všednost, neobyčejnost, dítě, chování, láska, nebezpečí, příroda, krajina, smrt 1volný překlad Pestré kameny (česky sbírka nikdy nevyšla)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granit. They were deliberately chosen, because in both stories children are the main protagonists. In these short stories there is always a boy and a girl, while the boy is always the one more experienced, and he protects the girl and brings her to safety. She follows him and obeys his instructions. Although the text contains many descriptions, it does not act statically because the heroes are on the run from danger, which gives the action dynamics. The text, the story, the language and the plot of the short stories as well as their common elements are analyzed. Furthermore, the theoretical concept, which is formulated in the preface to this collection, and whose major concepts are big and small, is confronted with the realization in these short stories. KEYWORDS Life, experience, ordinary, extraordinary, child, behaving, love, danger, nature, landscape, death
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Koťová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Koťová 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Koťová 278 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A. 509 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 154 kB