velikost textu

Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov
Název v češtině:
Vznik Ukrajinské národní rady v Prešově, úkoly a zastupování zájmů karpatských Rusínů
Název v angličtině:
Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vladimír Feľbaba
Vedoucí:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Id práce:
177665
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Ukrajinská národná rada v Prešove, UNRP, Rusíni-Ukrajinci, Rusíni, Československo, národnostné menšiny v Československu, ukrajinizácia, národné obrodenie Rusínov, Podkarpatská Rus
Klíčová slova v angličtině:
Ukrainian National Council in Presov, UNRP, Rusyn-Ukrainians, Ruthenians, Czechoslovakia, National Minorities in Czechoslovakia, Ukrainianization, National Revival of Rusyns, Carpathian Ruthenia
Abstrakt:
Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov Abstrakt Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove má svoj historicko-právny význam v rámci dejín národnostných menšín v Československu. V podmienkach oslobodených časti územia Československa sa dňa 1. marca 1945 v Prešove konštituuje národno-politický orgán, ktorý má zastupovať záujmy rusínsko-ukrajinského etnika, prevažne v severovýchodných častiach Slovenska. Predkladaná rigorózna práca preskúmava dostupné faktografické údaje o okolnostiach konštituovania, pôsobenia a následnej činnosti tohto národnopolitického reprezentanta rusínsko-ukrajinskej menšiny v Československu až po jej definitívny zánik. V kontexte dejinného vývoja sa časť práce zameriava na historické súvislostí, ktoré zaznamenávajú etnogenézu rusínsko-ukrajinskej menšiny, začleňovanie etnika do štátnych útvarov, ako aj vojnových okolností, ktoré mali za následok straty územia Československa a pripojenie Podkarpatskej Rusi k Sovietskej Ukrajine. V rámci skúmanej problematiky sa autor zaoberá aj pridruženým otázkam, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou Ukrajinskej národnej rady v Prešove a jej predstaviteľmi. V tomto duchu je priblížená činnosť Ukrajinskej národnej rady v Prešove v oblasti školstva, kultúry, ale aj cirkvi. V neposlednom rade sa táto vedecká práca sústreďuje z pohľadu existencie Ukrajinskej národnej rady v Prešove na obdobie rokov 1948 až 1952, ktoré bolo typické presadzovaním záujmov vládnucej komunistickej strany, vrátane sprevádzanej ukrajinizácie a buržoázneho nacionalizmu. V dôsledku pripravovanej a schválenej Ústavy z 9. mája 1948 sa táto práca venuje aj náladám a tendenciám predstaviteľov Ukrajinskej národnej rady v Prešove, ktorí sa usilovali o ústavné zakotvenie práv pre ukrajinskú menšinu žijúcu v Československu. Ukrajinská národná rada v Prešove, tak v dôsledku svojej činnosti, aktívne hájila a reprezentovala požadované záujmy rusínsko-ukrajinského etnika v Československu v povojnovom období. Kľúčové slová: Ukrajinská národná rada v Prešove, UNRP, Rusíni-Ukrajinci, Rusíni, Československo, národnostné menšiny v Československu, ukrajinizácia, národné obrodenie Rusínov, Podkarpatská Rus
Abstract v angličtině:
Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians Abstract The establishment of the Ukrainian National Council in Presov has its historical and legal significance in the history of national minorities in Czechoslovakia. In the conditions of the liberated parts of Czechoslovakia, on 1 March 1945 in Presov is constituted a national- political body, which is to represent the interests of the Ruthenian-Ukrainian ethnic group, mostly in the north-eastern parts of Slovakia. The presented rigorous work examines the available factual data on the circumstances of the constitution, operation and subsequent activities of this national-political representative of the Ruthenian-Ukrainian minority in Czechoslovakia up to its definitive extinction. In the context of historical development, part of the work focuses on the historical context, which records the ethnogenesis of the Ruthenian- Ukrainian minority, the integration of the ethnic group into the state bodies, as well as the war conditions, which resulted in the loss of Czechoslovakia and the annexation of the Sub- Carpathian Russia to Soviet Ukraine. Within the scope of the research, the author deals also with related issues directly related to the activities of the Ukrainian National Council in Presov and its representatives. In this spirit, the activity of the Ukrainian National Council in Presov is closely related to education, culture and also the church. Last but not least, this doctoral thesis concentrates on the existence of the Ukrainian National Council in Presov for the period 1948 to 1952, which was typical of the promotion of the interests of the ruling Communist Party, including the accompanying ukrainianization and bourgeois nationalism. As a result of the prepared and approved constitution of 9 May 1948, this doctoral thesis also deals with the moods and tendencies of representatives of the Ukrainian National Council in Presov, who have sought constitutional rights for the Ukrainian minority living in Czechoslovakia. The Ukrainian National Council in Presov, as a result of its activities, actively defended and represented the desirable interests of the Rusyn-Ukrainian ethnic group in Czechoslovakia during the post war period. Keywords: Ukrainian National Council in Presov, UNRP, Rusyn-Ukrainians, Ruthenians, Czechoslovakia, National Minorities in Czechoslovakia, Ukrainianization, National Revival of Rusyns, Carpathian Ruthenia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladimír Feľbaba 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladimír Feľbaba 329 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladimír Feľbaba 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB