velikost textu

Jak učitelé přicházejí o rozum: Percepce prožívání stresu v učitelské profesi na druhém stupni ZŠ a vyrovnávání se s ním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak učitelé přicházejí o rozum: Percepce prožívání stresu v učitelské profesi na druhém stupni ZŠ a vyrovnávání se s ním
Název v angličtině:
The Way Teachers Lose Their Minds: Perceptions of Experienced Stress and Coping Strategies Among Secondary School Teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Talpová
Vedoucí:
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Id práce:
177632
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V diplomové práci jsem se zaměřila na zkoumání prožívání stresu v profesi učitelů druhého stupně. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsem se snažila postihnout širší perspektivu mnoha rolí druhostupňového učitele. Zdůraznila jsem začlenění učitelství mezi pomáhající profese a upozornila jsem na základní společné znaky těchto profesí. Dále jsem se dotkla tématu stresu, stresových faktorů a resilience. Věnovala jsem se stresorům, které jsou společné pro pomáhající profese, a snažila se zdůraznit ty, které jsou pro učitelství specifické. Pro účely empirické části práce jsem si vybrala sedm současných či bývalých druhostupňových učitelů, pět žen a dva muže, kterých jsem se formou hloubkového rozhovoru ptala, jak prožívají svou profesi a s ní spojený stres, jak se mu brání a zda cítí v této oblasti nějakou podporu. Jejich odpovědi jsem zkoumala metodou interpretativní fenomenologické analýzy. Vyšlo najevo, že učitelé se cítí svou profesí a stresem, který generuje, velmi zatíženi. Nicméně ji vykonávají s radostí a pocitem hlubšího poslání. Copingové strategie volí každý dle svých možností a potřeb, necítí však, že by o ně bylo v této oblasti pečováno. Studie nepřinesla zjištění, že by stresujícím faktorem pro učitele byli jejich žáci, ale odhalila množství jiných stresorů.
Abstract v angličtině:
Abstract In the diploma thesis I focused on researching the perception of stress in a profession of secondary school teachers. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I strived to explore many different roles of secondary school teacher from a broader point of view. I emphasised that teaching belongs among helping professions and I pointed out common basic features of these professions. Further I mentioned the topic of stress, stressors and resilience. I focused on those stressors that are common to helping professions and I made the effort to emphasise those that are specific in teaching. For the purposes of the empirical part I approached seven secondary school teachers or ex-teachers, five women and two men and I interviewed them about their job perception, their experience of job related stress, their coping strategies and whether they feel supported in this respect. To examine their answers, I used the method of interpretative phenomenological analysis. The outcome was that the teachers feel very burdened by their jobs and by the stress that is related to it. Nevertheless, they do their jobs with joy and deep sense of purpose. Each of the teachers has their own way of coping with stress, according to his or her own abilities and needs. They do not feel being taken care of in this area, though. This research did not prove the students to be one of the stressors for their teachers. It uncovered many other kinds of stressors, however.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Talpová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Talpová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Talpová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Sak, CSc. 153 kB