velikost textu

Marocké léčebné rituály

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marocké léčebné rituály
Název v angličtině:
Ritual Healing in Morocco
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Štěpán Kabeš
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Id práce:
177546
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Religionistika (REL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Maroko|rituál|léčba|trans|posedlost|džin|islám|súfismus|líla|hudba|širk|ʿísáwa|hamadša|gnáwa
Klíčová slova v angličtině:
Morocco|ritual healing|trans|possession|jinn|spirits|Islam|sufism|lila|music|shirk|ʿIsāwa|Hamadsha|Gnāwa
Abstrakt:
Abstrakt V této práci zkoumám fungování a sociokulturní kontext léčebných rituálů v Maroku. Hlavní pozornost je zaměřena na noční posedlostní rituál (líla) tří mystických bratrstev - súfijských taríq ʿísáwy a hamadši a bratrstva gnáwa, jež je tvořeno především potomky bývalých otroků černé pleti, a ve své kultuře nese silné dědictví kultů "černé" Afriky - především specifickou "práci" s džiny. Podstatou rituálu líla je (ne vždy přiznaná) harmonizace vztahu s posedajícím džinem - tato posedlost je kulturní metaforou, označující množství psychických a psychosomatických potíží, jež pramení z tenzí, vytvářených sociokulturními vzorci islámské společnosti (především dominancí muže-otce v rodině). Během svého terénního výzkumu v Maroku (2016) jsem nashromáždil etnografický materiál z rituálů zmíněných tří bratrstev, který v práci prezentuji a zároveň komparuji s klíčovou sekundární literaturou k jednotlivým bratrstvům. Vyznívá tak vzájemné ovlivňování těchto bratrstev, co se týče pantheonu vzývaných džinů či hudební a pohybové formy rituálu. Celou prací se tak prolíná výzkumná otázka, jakým způsobem fungují, jaké krycí a ospravedlňu- jící mechanismy si vytvářejí a do jaké míry jsou v marocké (téměř bez výjimky muslimské) společnosti tolerovány praktiky, jež jsou z pohledu normativního islámu teoreticky neakceptova- telné - díky kultu džinů balancují totiž v liminální zóně mezi islámem a nejodpornějším hříchem - širkem (tj. "přidružováním" k jedinému Bohu, modloslužebnictvím). Klíčová slova: Maroko, rituál, léčba, trans, posedlost, džin, islám, súfismus, líla, hudba, širk, ʿísáwa, hamadša, gnáwa 1
Abstract v angličtině:
Abstract In this paper I research healing rituals in Morocco, their functioning and their socio-cultural context. The main attention is focused on night possession ritual (lila) of three mystical brotherho- ods - sufi tariqas ʿIsāwa, Hamadsha, and the Gnāwa brotherhood. Most of the members of the lat- ter are descendants of former black slaves, and their culture has a strong heritage of "black" Africa’s cults - especially a very specific way of "working" with spirits. The essence of lila ritual lies in the (not always explicitly admitted) harmonization of relation with the possessing spirit. This possession is a kind of a cultural metaphor for signifying a number of mental and psychosomatic problems, which stem from tensions, created by socio-cultural pat- terns in Muslim society (above all the husband-father dominance in the family). During my fieldwork research in Morocco (2016) I collected ethnographic material from the rituals of the three above mentioned brotherhoods, which I present in my thesis and which I compare with substantial secondary literature for each of the brotherhoods. What becomes apparent is how these brotherhoods influence each other in terms of the pantheon of invoked spirits or in terms of musical and kinetic forms of the ritual. A research question resounds throughout the thesis: which masking and justifying mechanisms do the groups create and to what extent are practices that are in theory unacceptable from a norma- tive Islamic point of view tolerated in (almost exclusively Muslim) Moroccan society. Thanks to the cult of the spirits they balance in a liminal zone between Islam and the most repellent sin - the shirk (idolatry besides the singular God). Key words: Morocco, ritual healing, trans, possession, jinn, spirits, Islam, sufism, lila, music, shirk, ʿIsāwa, Hamadsha, Gnāwa 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Štěpán Kabeš 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Štěpán Kabeš 14.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Štěpán Kabeš 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Štěpán Kabeš 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB