velikost textu

Nabývání vlastnictví k nemovitým věcem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabývání vlastnictví k nemovitým věcem
Název v angličtině:
Ownership acquisition of immovable thing
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Lýdie Neshybová
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
177525
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nemovitá věc, vlastnické právo, nabývání vlastnického práva
Klíčová slova v angličtině:
immovable thing, property law, acquisition of property law
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou pojmu nemovité věci a nabývání vlastnického práva k nim. Hlavním cílem je podrobně analyzovat a zhodnotit právní úpravu nemovité věci a nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem v rámci právního řádu České republiky. Jedním z dílčích cílů je i srovnání naší právní úpravy s právní úpravou Spolkové republiky Německo. Rigorózní práce je systematicky řazena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do dalších podkapitol pro lepší přehlednost. První kapitola obsahuje charakteristiku a historický vývoj pojmu nemovité věci včetně srovnání tohoto pojmu s právní úpravou německou. Druhá kapitola zahrnuje chronologický historický vývoj nabývání vlastnického práva v rámci občanskoprávních kodexů od obecného zákoníku občanského. Jádrem práce je třetí kapitola, která se zabývá nabýváním vlastnického práva v současné právní úpravě. Tato kapitola postupně rozebírá jednotlivé způsoby nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem. Čtvrtá kapitola srovnává naší právní úpravu nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem s právní úpravou německou, důraz je kladen na popis shodných a odlišných znaků obou právních úprav.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is concerned with the theme of characteristic of immovable thing and ownership acquisition of them. The main aim of this thesis is to analyze and appraise legislation of immovable thing and ownership acquisition of them in Czech legal order. One of the main aims is to provide a comparison of our legislation and legislation of Federal Republic of Germany. This thesis is composed of four chapters, which are divided into relevant sections and subsections for better lucidity. Chapter One contains characteristic and historical development of the concept of immovable thing including comparison of this concept with the German legislation. Chapter Two comprises chronologic historical development of acquisition of property law within the civil codes from common code of civil. The core of this thesis is chapter three, which deals with acquisition of property law in present legislation. This chapter gradually analyses individual way of acquisition of property law to immovable thing. Chapter four compares our legislation of acquisition of property law to immovable thing with the German legislation, the accent puts on description of identical and different characteristic of both legislations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lýdie Neshybová 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lýdie Neshybová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lýdie Neshybová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB