velikost textu

Změny v držení těla před nástupem do školy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v držení těla před nástupem do školy.
Název v angličtině:
Changing of children body posture before entering elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Holečková
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Oponent:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Id práce:
177511
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
držení, těla, předškolní děti
Klíčová slova v angličtině:
body posture, preschool children
Abstrakt:
ABSTRAKT Téma diplomové práce se zabývá problematikou držení těla dětí předškolního věku. Cílem práce je zjistit držení těla dvou skupin dětí v různém vzdělávacím zařízení v posledním roce před vstupem do první třídy základní školy a ověřit, zda dochází v tomto období ke změnám v držení těla. K posouzení držení těla dětí jsem použila dva testy, pohledovou metodu Kleina, Thomase a Mayera, v kombinaci s hodnocením postavy podle Jaroše a Lomíčka. Výzkumná data jsem dále získávala metodou pozorování chodu běžného dne ve dvou různých předškolních zařízeních a metodou polostrukturovaného interview s třídními učitelkami těchto zařízení. Výzkumný soubor tvořily dvě věkově obdobné skupiny předškolních dětí, konkrétně děti z posledního ročníku mateřské školy a děti z přípravných tříd. Výsledkem výzkumu je zjištění, že v posledním roce před nástupem do základní školy dochází k negativním změnám v držení těla předškolních dětí a tím poukazuje na skutečnost, že už předškolní věk je rizikový z hlediska držení těla. KLÍČOVÁ SLOVA Hodnocení držení těla Vadné držení těla Dítě předškolního věku Mateřská škola Přípravná třída Pohybové aktivity
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the problem of the posture of pre-school children. The aim was to found out the posture of two age similar groups of pre-school children at the beginning and at the end of the final year before entering the primary school and to verify if there are some changes in posture at this time period. I used two tests to assess the posture, perspective method Klein, Thomas and Mayer in combination with the build evaluation according to Jaros and Lomicek. I was gaining the research data also by the observation method of common day running in two pre-school institutions and by the method of half-structured interview with class teachers of these institutions. Research file formed two age similar groups of pre-school children, specifically children from the last year of a kindergarden and children from preliminary classes. The result of the research is the finding out that in the last year, before entering the primary school, come about negative changes at posture of the pre-school children and that points to the fact that even pre-school age is high risk from posture point of view. KEY WORDS Body posture evaluation Defective body posture Pre-school child Kindergarden Preliminary class Motion activity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Holečková 4.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Holečková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Holečková 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB