velikost textu

Zásada subsidiarity trestní represe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásada subsidiarity trestní represe
Název v angličtině:
Principle of Subsidiarity of Criminal Repression
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Mulák
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
177458
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
subsidiarita trestní represe, základní zásady trestního práva hmotného, princip ultima ratio
Klíčová slova v angličtině:
subsidiarity of criminal repression, the basic principles of criminal law, the principle of ultima ratio
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Předložená rigorózní práce komplexně pojednává o jedné ze základních zásad trestního práva hmotného - zásady subsidiarity trestní represe, a to v rovině doktrinální, normativní, judiciální a komparativní. Práce je rozdělena celkem do devíti kapitol (včetně úvodu a závěru). Po úvodu následuje kapitola druhá, která pojednává o ústředním pojmu ústavní teorie – demokratickém právním státu a jeho atributech. V této části jsou zmíněny principy právního státu a rule of law, v menší míře jsou pak zastoupeny principy demokratického státu. V kapitole třetí je učiněno o pojednání o základních zásadách trestního práva hmotného. Nejprve je z právně-teoretického pohledu vysvětlen pojem principu (zásady), formulován vztah základních zásad a funkcí trestního práva hmotného, naznačen systém třídění základních zásad a v této souvislosti je krátce pojednáno o základních zásadách, které jsou jednak ústavně podmíněny (zásada zachování právní jistoty, zásada humanismu, zásada přiměřenosti, zásada odpovědnosti jednotlivce vůči celku, nullum crimen sine lege) jednak jsou upraveny v rovině jednoduchého práva (zásada individuální odpovědnosti fyzických osob a zásada souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti právnických osob, zásada odpovědnosti za zavinění, zásada přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce). Po těchto dvou introdukčních kapitolách je přistoupeno již k zásadě subsidiarity trestní represe. V kapitole čtvrté je načrtnut historický vývoj této zásady v dílech českých teoretiků (Prušák, Kallab, Milota, Miřička, Olšar, Solnař). Kapitola pátá se komplexně věnuje pojmovému vymezení zásady subsidiarity trestní represe, kdy je postupně pojednáno o této zásadě jako o závazku pro zákonodárce, závazku pro aplikační praxi, relaci k základním zásadám trestního práva hmotného, k principu „ultima ratio“ a k pojetí trestného činu. Předmětem kapitoly šesté je normativní ukotvení zásady subsidiarity trestní represe, přičemž mimořádná pozornost je věnována legislativnímu vývoji po roce 1989 (až do přijetí nového trestního zákoníku) a samotnému normativnímu zakotvení a konkrétním projevům této zásady v tomto kodexu, zmíněny jsou též procesní souvislosti. V kapitole sedmé je věnována patřičná pozornost rozhodovací činnosti Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. V kapitole osmé učiněno zahraniční poohlédnutí (Slovensko, Spolková republika Německo a Anglie).
Abstract v angličtině:
Abstract in English The submitted rigorosum thesis comprehensively discusses one of the fundamental principles of criminal law - the principle of subsidiarity of criminal repression, a plane in doctrinal, legislative, judicial and comparative. The thesis is divided into nine chapters (including introduction and conclusion). The introduction is followed by the second chapter, which deals with the central concept of constitutional theory - a democratic legal state and its attributes. In this part are mentioned principles of law and the rule of law, to a lesser extent, they are then represented the principles of a democratic state. The third chapter is made of a treatise on the fundamental principles of substantive criminal law. First is the legal-theory, explained the concept of principle (principle), formulated relationship between basic principles and functions of substantive criminal law, indicated grading system of fundamental principles and in this context it briefly discussed the basic principles, which are both constitutionally subject (the principle of legal certainty , the principle of humanism, the principle of proportionality, the principle of individual responsibility towards the whole, nullum crimen sine lege) secondly, they are regulated at the level of ordinary law (principle of individual responsibility of individuals and the principle of simultaneous and independent corporate criminal liability, the principle of liability for fault, the principle of transfer of criminal responsibility the legal successor). After these two chapters introdukčních already proceeded to the principle of subsidiarity of criminal repression. The fourth chapter outlined the historical development of this principle in the works of Czech theorists (Prušák, Kallab, Milota, Miřička, Olšar, Solnař). The fifth chapter completely devoted to the conceptual definition of the principle of subsidiarity of criminal repression, which is gradually being discussed this principle as an obligation for the legislator liability for its application, session of the fundamental principles of substantive criminal law, the principle of "ultima ratio" and the concept of crime. The subject of the sixth chapter is a normative anchor the principle of subsidiarity of criminal repression, with particular attention being paid to legislative developments after 1989 (up to the adoption of the new Criminal Code) and normative anchoring itself and the concrete manifestations of this principle in this Code are also discussed procedural context. The seventh chapter is devoted sufficient attention to the decision of the Constitutional Court and the Supreme Court. In chapter eight totality of events made abroad (Slovakia, Germany and England).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Mulák 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Mulák 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Mulák 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB