velikost textu

Obhajoba právnické osoby v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení
Název v angličtině:
Defence of a legal entity during criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Sandra Juránková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
177455
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právnická osoba, trestní odpovědnost, trestní řízení
Klíčová slova v angličtině:
legal entity, criminal liability, criminal proceedings
Abstrakt:
Abstrakt V porovnání s osobami fyzickými je obhajoba právnické osoby v trestním řízení podstatně ztížena. Primární důvod těchto obtíží je dán samotnou povahou právnické osoby jakožto právní fikce. Cílem této práce je podat na tuto problematiku ucelený náhled. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do šesti kapitol. První kapitola a druhá kapitola slouží jako teoretický základ. První kapitola je věnována vymezení pojmu právnická osoba a současné úpravě právnické osoby v právních předpisech soukromého práva. Tato rigorózní práce je zaměřena především na procesní normy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), který vstoupil v České republice v účinnost dne 1. ledna 2012. V rámci této problematiky současně není možné se nedotknout hmotněprávních aspektů trestní odpovědnosti právnických osob. Druhá kapitola se proto zabývá zákonnou úpravou trestní odpovědnosti podle ZTOPO. Zaobírá se zejména tím, kdo je subjektem trestní odpovědnosti právnických osob, jak je možné trestní odpovědnost podle ZTOPO charakterizovat, jaká je její konstrukce a rozsah. V kapitole třetí jsou představeny osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu v trestním řízení jednat. Kapitola čtvrtá pojednává o právu právnické osoby na obhajobu. Kapitola pátá a poslední kapitola se soustředí na trestní řízení vedené proti právnickým osobám. V kapitole páté jsou rozebrány specifika trestního řízení proti právnickým osobám. V šesté kapitole je popisován vlastní průběh trestního procesu s právnickými osobami. V závěru poslední kapitoly jsou stručně rozebrána ustanovení ZTOPO, která upravují výkon některých druhů sankcí ukládaných právnickým osobám.
Abstract v angličtině:
Abstract In comparison to physical persons, the defense of a legal entity during criminal proceedings is substantially hindered. The primary reason for these difficulties lies in the very nature of a legal person as a legal fiction. This study aims to provide a comprehensive overview of this topic. This thesis is systematically divided into six chapters. The first and the second chapter serve as a theoretical basis. The first chapter deals with the definition of the legal entity and the current regulation of legal entity in private law. This thesis mainly focuses on the analysis of the process aspects of the Act No. 418/2011 Coll., on criminal liability of legal persons and proceedings against them (hereinafter "ZTOPO"), entered into force on January 1, 2012 in the Czech Republic. At the same time, it is not possible to leave out the substantive aspects of criminal liability of legal entities. Therefore the second chapter deals with the legislation of the criminal liability according to ZTOPO. It deals mainly with the person who is the subject of criminal liability of legal persons, examines how to characterize the criminal liability according to ZTOPO, its structure and the scope of criminal liability. The third chapter introduces persons, who are authorized to act as a legal entity during criminal proceedings. The fourth chapter discusses the right of defense of a legal entity. The fifth and also the last chapter focuse on criminal proceedings againts legal entities. The fifth chapter deals with specificity of this procedure and criminal proceeding against natural person. The last chapter describes the actual course of criminal proceedings againts legal entities. In the end of the last chapter, the provisions of the ZTOPO, which regulate the execution of some types of sanctions imposed on legal entities, are briefly analyzed. Throughout thesis author refers to questionable areas of czech law, which are complemented by considerations for de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Juránková 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Juránková 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Juránková 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB