velikost textu

Problematika vizuálních obsahů na sociálních sítích: Analýza užití uživatelských filtrů v aplikaci Instagram

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika vizuálních obsahů na sociálních sítích: Analýza užití uživatelských filtrů v aplikaci Instagram
Název v angličtině:
The Problems of Visual Content on Social Networks: An Analysis of User Filters Implemented on Instagram
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Filip Huněk
Školitel:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponenti:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
doc. Robert Silverio, Ph.D.
Id práce:
177383
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut komunikačních studií a žurnalistiky (23-IKSZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (P7202)
Obor studia:
Mediální studia (XXMS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Instagram, digitální fotografie, nová média, vizuální komunikace, software studies
Klíčová slova v angličtině:
Instagram, Digital photography, New Media, Visual Communication, Software Studies
Abstrakt:
Bibliografický záznam Huněk, F. (2019). Problematika vizuálních obsahů na sociálních sítích. Analýza užití uživatelských filtrů v aplikaci Instagram. Praha, 2019. 123 s. Disertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Školitel: Doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D. Abstrakt Ve své disertační práci se zaměřuji zejména na fotografickou sociální síť Instagram. Je to právě fotografie, jež hraje klíčovou roli při utváření individuality a pocitu přináležitosti k určité sociální skupině. Prostřednictvím fotografie na jedné straně vnímáme svět a uchováváme si skrze ni individuální (Van Dijck, 2005), jakož i kolektivní paměť (Pink, 2011), na druhé straně nám fotografie slouží jako prostředek vlastního sebevyjádření (Tinkler, 2008). Dnešní doba je navíc výrazně roztříštěná, nespojitá a epizodická, což naopak vede lidské jedince k tomu, aby se před světem neustále legitimizovali jako jedinečné a autentické bytosti (Bauman, 2002). Narůstající potřeba fotografické komunikace pak přináší nutnost neustálé adaptace na tato mediální sdělení, což dále klade důraz na vizuální studia coby samostatnou oblast sociálních věd, úzce spojenou s oborem mediálních studií. Hlavní cíl této práce je představit analýzu reprezentativního vzorku digitálních fotografií sdílených přes Instagram, jakož i uživatelských filtrů užívaných jak při jejich produkci, tak při jejich konzumaci, a dále popsat některé komunikační strategie a produkční rutiny v nich obsažené. Při interpretaci těchto fotografií navazuji na čtyři vybrané výzkumné intelektuální tradice, jimiž jsou kulturální studia, sémiotika, teorie diskurzu a postmoderna. Klíčová slova Instagram, digitální fotografie, nová média, vizuální komunikace, software studies, Rozsah práce: 278 195 znaků
Abstract v angličtině:
Bibliographical Reference Hunek, F. (2019). The problems of visual content on social networks: An analysis of user filters implemented on Instagram. Prague, 2019. p. 123. Dissertation thesis (Ph.D.) Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism. Lecturer: Doc. Mgr. et MgA. Filip Lab, Ph.D. Abstract In this dissertation, I am mainly focusing on photographic social network Instagram. It is the photograph that plays a crucial role in shaping the awareness of one's own identity and belonging to a community. Through photographs, on the one hand, we perceive the world and store our individual (Van Dijck, 2005) as well as our collective memory (Pink, 2011). On the other hand, photographs serve as a means of self-expression (Tinkler, 2008). Moreover, today's time is greatly fragmented, discontinuous, and episodic, which, on the other hand, leads human individuals to constantly legitimize themselves as unique and authentic individuals (Bauman, 2002). Furthermore, this constant communication via photographs requires a continual adaptation to the media messages, which puts an increased emphasis on visual communication as a field of social sciences, tightly connected to media studies. In short, the main goal of this dissertation is to introduce an analysis of several significant digital photographs shared recently via Instagram, as well as filters used for both production and consumption, and highlight some of the communication strategies encrypted in them. For the interpretation of those photographs, I am using four research intellectual traditions, i.e. cultural studies, semiotics, discourse theory and postmodern thinking. Keywords Instagram, Digital photography, New Media, Visual Communication, Software Studies, Number of signs: 278 195 signs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Filip Huněk 17.22 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Filip Huněk 43 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Filip Huněk 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Filip Huněk 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Robert Silverio, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.63 MB