velikost textu

Estetická hodnota biodiverzity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estetická hodnota biodiverzity
Název v angličtině:
Aesthetic value of biodiversity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Schmitzová
Vedoucí:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD.
Id práce:
177373
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biodiverzita, estetika, druhová bohatost, funkční diverzita, hodnota společenstva / ekosystému, ochrana přírody
Klíčová slova v angličtině:
biodiversity, aesthetics, species richness, functional diversity, value of the community / ecosystem, nature conservation
Abstrakt:
Abstrakt Estetické prožívání přírody je nedílnou součástí lidského života. Protože estetické zážitky motivují lidi k ochraně přírody, je na místě zhodnotit, nakolik s estetikou souvisí biodiverzita a zda je tento vztah použitelný v ochraně přírody. Tato práce nejprve rozebírá hodnocení významu přírody pro člověka, dotýká se biodiverzity a následně rozebírá studie řešící souvislost estetické hodnoty a biodiverzity prostředí. Příroda lidem poskytuje řadu zdravotních výhod (např. úleva od stresu, lepší rekonvalescence po operacích), které korelují s biodiverzitou, nezdá se však, že mají pozitivní vliv na estetickou hodnotu. V krajinném měřítku je pro estetickou hodnotu důležitá hlavně heterogenita prostředí a přítomnost vodních ploch. V rostlinných společenstvech reálná biodiverzita pozitivně ovlivňuje estetickou hodnotu, o něco silnější vliv však má biodiverzita vnímaná. Na preferenci má též vliv uspořádání výsadby. Esteticky motivovaná ochrana přírody má potenciál podpořit biodiverzitu, což dokazuje oblast Lower Wisconsin State Riverway, a měla by tak být brána v potaz jako žádoucí přístup k ochraně přírody. Klíčová slova: biodiversita, estetika, druhová bohatost, funkční diverzita, hodnota společenstva/ekosystému, ochrana přírody
Abstract v angličtině:
Abstract The aesthetic experience of nature is a crucial part of human life. Because aesthetic experiences motivate people to engage in nature conservation, it makes sense to consider how biodiversity influences aesthetics and whether this influence can be used to promote conservation. First, this review touches on the measurement of nature’s value to people and biodiversity, then discusses studies dealing with the connection of biodiversity and aesthetics. Nature offers a range of health benefits to people (e.g. stress relief, better recovery after surgery) that increase with biodiversity, but these benefits don't seem to increase the aesthetic value. At the landscape scale, heterogeneity of the environment is of particular importance, as is the presence of water bodies. For plant communities, biodiversity has a positive correlation with aesthetic value, and perceived biodiversity has a stronger effect in that regard. Preference is also influenced by the arrangement of planting. Aesthetically motivated nature conservation can potentially bolster biodiversity, as proven by the Lower Wisconsin State Riverway area, and should be considered a valuable conservation approach. Key words: biodiversity, aesthetics, species richness, functional diversity, value of the community/ecosystem, nature conservation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Schmitzová 889 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Schmitzová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Schmitzová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. David Hořák, Ph.D. 866 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. David Hořák, Ph.D. 152 kB