velikost textu

Nefarmakologické intervence používané sestrami k léčbě a ovlivňování bolesti pacientů hospitalizovaných na oddělení intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nefarmakologické intervence používané sestrami k léčbě a ovlivňování bolesti pacientů hospitalizovaných na oddělení intenzivní péče
Název v angličtině:
Nonpharmacological interventions used by nurses in therapy and management of patients´ pain hospitalized in intensive care units
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Hájková
Vedoucí:
Mgr. Milena Vaňková
Oponent:
PhDr. Jana Hocková, PhD.
Id práce:
177370
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nefarmakologické intervence, pooperační (akutní) bolest, léčba bolesti, psychologická stránka bolesti, sestra, intenzivní péče
Klíčová slova v angličtině:
nonpharmacological interventions, postoperative (acute) pain, treatment of pain, psychological aspect of pain, nurse, intensive care
Abstrakt:
ABSTRAKT I přes veškeré vymoženosti moderní medicíny se pacienti na jednotkách intenzivní péče/ ARO stále setkávají s bolestí, která není dostatečně tlumena. Cílem diplomové práce bylo analyzovat management bolesti a roli sestry v léčbě bolesti pomocí nefarmakologických intervencí u pacientů hospitalizovaných na oddělení intenzivní péče, popř. ARO. V teoretické části práce je shrnuta problematika bolesti, jak z pohledu patofyziologického, tak i psychologického. Jelikož je bolest sama o sobě velice obšírným tématem, zaměřila jsem se v této práci na management bolesti akutní (popř. pooperační). Stěžejní kapitola teoretické části rozebírá problematiku bolesti u pacientů na JIP/ ARO. Pro předkládaný kvalitativní výzkum byla zvolena metoda sběru dat pomocí individuálních nestandardizovaných polostrukturovaných rozhovorů. Získaná data z jednotlivých rozhovorů sloužila k hloubkové analýze zkoumané problematiky, kdy byly jednotlivé části textu okódovány a následně seskupeny do jednotlivých nově vzniklých kategorií. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 8 informantů z řad zdravotních sester pracujících na různých typech JIP a ARO. Informantky byly před zahájením výzkumu řádně obeznámeny s jeho okolnostmi i etickými aspekty. Kvalita a množství poskytovaných informací o nefarmakologické léčbě bolesti v kontextu IP/ ARO je dle informantek nedostatečná, ať už na úrovni středoškolského či pregraduálního vzdělávání, tak i následně ve spektru nabízených seminářů/ školení na toto téma. Přesto, že informantky mají celkem obšírné znalosti o bolesti, ne vždy je umí v praxi správně a cíleně aplikovat (viz přetrvávající biomedicínský model, bagatelizace aj.). Současně přes existenci mnohých sofistikovaných škál, které jsou určeny pro hodnocení a monitoring bolesti u pacientů v kritickém stavu, nejsou na těchto odděleních využívány. V praxi musí před samotnou aplikací nefarmakologických intervencí zohlednit celou škálu překážek/ limitů, které jsou na straně pacientů, managementu/ vedení, ale i jich samotných. Nejčastěji využívanými NFI na těchto odděleních jsou polohování/ úlevová poloha, různé formy rozptýlení a aplikace chladu. Naopak nejefektivnější a dle sester nejpodstatnější jsou aspekty kladného vztahu sestra-pacient (emocionální podpora/podpůrný rozhovor) a zajištění kvalitního spánku a odpočinku. Potěšujícím zjištěním je, že sestry mají o tyto techniky zájem a chtějí se o možnostech jejich využití u kriticky nemocných pacientů dozvědět víc. Přetrvávání akutní bolesti může mít na člověka mnoho negativních dopadů. Filosofií moderního ošetřovatelství je holistický (celostní) přístup ke člověku. Právě nefarmakologické metody jsou často technikami, které přetechnizovanou péči v IP/ ARO zlidšťují, a je tedy nezbytné poskytnout sestrám o těchto technikách více informací, jež budou podloženy validními důkazy o jejich efektivitě a bezpečnosti. klíčová slova: nefarmakologické intervence, pooperační (akutní) bolest, léčba bolesti, psychologická stránka bolesti, sestra či intenzivní péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Patients in intensive care units (ICU) or Departments of Anesthesia and Resuscitation (DAR) still face the pain that is not sufficiently reduced despite all the achievements of modern medicine. The aim of the thesis was to analyze the management of pain and the role of nurses in the treatment of pain using non-pharmacological interventions in patients hospitalized to intensive care units, respectively DAR. The theoretical part summarizes the issue of pain, both from the pathophysiological and psychological point of view. Because pain itself is a very broad subject, I focused on the management of acute pain (or postoperative pain) in this thesis. The main chapter of the theoretical part discusses the issue of pain in patients at ICU/ DAR. The method of data collection using individual non-standardized semi-structured interviews was chosen for the presented qualitative research. The obtained data from individual interviews served for a depth analysis of the researched issue when the individual parts of the text were coded and then grouped into individual newly created categories. The research sample consisted of eight informants from nurses working in different types of ICU and DAR. The informants were properly acquainted with circumstances and ethical aspects before starting the research. According to the information, the quality and amount of information provided on non-pharmacological pain management in the context of ICU/ DAR is insufficient, both at secondary or undergraduate level and as well as in the range of seminars / training offered on this topic. Despite the fact that the informants have quite extensive knowledge of pain, they do not always know how to apply it correctly and in a targeted way (see persistent biomedical model, trivialization etc.). At the same time, despite the existence of many sophisticated scales, which are designed for monitoring and evaluation of pain in patients in critical condition, they are not used in these units. In practice, nurses must take into account the full range of barriers / limits that are on the side of patients, management /before applying non-pharmacological interventions, and also of themselves. The most commonly used NFIs in these departments are positioning / relief position, various forms of distraction and cold application. Conversely, aspects of a positive nurse-patient relationship (emotional support / supportive interview) and ensuring good sleep and rest are the most effective and the most important according to the nurses. It is a gratifying finding that nurses are interested in these techniques and want to learn more about how to use them in critically ill patients. The persistence of acute pain can have many negative effects on humans. The philosophy of modern nursing is a holistic approach to man. The non-pharmacological methods are often the techniques that humanize over-technical care in IP / ARO and it is therefore necessary to provide more information to the nurses about these techniques, supported by valid evidence of their effectiveness and safety. keywords: non-pharmacological interventions, postoperative (acute) pain, pain treatment, psychological pain, nurse or intensive care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Hájková 3.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Hájková 708 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Hájková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Hájková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Vaňková 4.71 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hocková, PhD. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 750 kB