velikost textu

Ucelená rehabilitace žáků s tělesným a kombinovaným postižením jako základ jejich úspěšného zahájení školní docházky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ucelená rehabilitace žáků s tělesným a kombinovaným postižením jako základ jejich úspěšného zahájení školní docházky
Název v angličtině:
A comprehensive rehabilitation of pupils with disabilities as a basis for a successful schooling
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vít Doležal
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
177323
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ucelená rehabilitace, dítě s tělesným postižením, vzdělávání žáků s tělesným postižením, pedagogické prostředky rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
a comprehensive rehabilitation, a child with physical disabilities, education of students with disabilities, pedagogical means of rehabilitation
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřena na problematiku ucelené rehabilitace u žáků s tělesným nebo kombinovaným postižením na počátku školní docházky. Teoretická část práce je členěna do tří okruhů. První okruh se věnuje problematice dítěte s tělesným a kombinovaným postižením. Druhý okruh podchycuje vzdělávání a specifika žáků s tělesným a kombinovaným postižením. Třetí okruh je věnován pojetí ucelené rehabilitace. Zohledňuje zastoupení složek ucelené rehabilitace pro mladší školní věk. Výzkumná část diplomové práce řeší otázku, zda je ucelená rehabilitace na počátku školní docházky pomocí nebo zátěží. Údaje byly získány dotazníkem a strukturovaným rozhovorem. Dotazováni byli rodiče dětí s tělesným a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji. Byly utvořeny dva soubory. Jeden sestával z rodičů dětí z běžné ZŠ, druhý tvořili rodiče dětí ze ZŠ ve speciálním zařízení. Výsledkem šetření bylo zjištění, že všichni rodiče považují rehabilitaci za nezbytnou. Rehabilitace jejich dítěte je již stálou součástí jejich rodinného života. Rozdíly jsou v podmínkách pro rehabilitaci. Děti v běžné ZŠ absolvují zpravidla méně terapií. Zařizování a ucelenost celého procesu stojí na rodičích. Tyto děti navštěvují školu v místě, kde žijí. Rodiče dětí ve speciální ZŠ mají podporu ve všech oblastech ucelené rehabilitace a jednoznačně ji vnímají jako pomoc. Školní prostředí, které jejich dítě navštěvuje, není běžné, je velmi chráněné. Klíčová slova: ucelená rehabilitace, dítě s tělesným postižením, vzdělávání žáků s tělesným postižením, pedagogické prostředky rehabilitace
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the issue of comprehensive rehabilitation of pupils with physical or multiple disabilities upon entering school. The theoretical part of the thesis is divided into three sections. The first section is devoted to the situation of a child with physical and multiple disabilities. The second section covers education and specifics of students with physical and multiple disabilities. The third section is devoted to the concept of comprehensive rehabilitation. I takes into consideration the components of comprehensive rehabilitation for younger school age children. The research part of the thesis addresses the question of whether comprehensive rehabilitation in early schooling is a help or a burden. Data was obtained by questionnaire and structured interview. The interviewed were parents of children with physical and multiple disabilities in the South bohemian region. There were two files made. One consisted of parents of children from a regular Elementary school, the second consisted of parents of children who attend a special Elementary school. The results of the investigation indicated that all parents consider rehabilitation to be necessary. The rehabilitation of their child is already a permanent part of their family life. The differences are in the conditions for rehabilitation. Children in regular Elementary schools usually receive less therapies. The arrangement and coherence of the whole process falls on the parents. These children attend school in the place where they live. Parents of the children in special Elementary schools have support in all areas of comprehensive rehabilitation and clearly perceive it as help. The school environment that their child attends is not typical; it is very protected. Keywords: a comprehensive rehabilitation, a child with physical disabilities, education of students with disabilities, pedagogical means of rehabilitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vít Doležal 1.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vít Doležal 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vít Doležal 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vít Doležal 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 153 kB