text size

Hodnoty a aspirace klientů v ústavní výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hodnoty a aspirace klientů v ústavní výchově
Titile (in english):
Value and aspiration of clients with constitutional education
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Simona Pospíšilová
Supervisor:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Thesis Id:
177322
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Education (N7506)
Study branch:
Special Education (N SPPG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
31/05/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
náhradní výchovná péče, rizikové chování, poruchy chování, morální vývoj, attachment, deprivace, rodina.
Keywords:
eplacement foster care, risk behaviour , behavioural disorders , moral development, attachment, deprivation, family.
Abstract (in czech):
Diplomová práce se zabývá hodnotami a životními aspiracemi klientů s nařízenou ústavní teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje legislativě náhradní výchovnou péčí v České republice, etiologií rizikového poruchami chování dětského věku a dopady institucionální výchovy na celkový vývoj osobnosti dítěte. Cílem praktické části je prostřednictvím výzkumného šetření zmapovat klienty Dětského domova se školou Liběchov. Zaměřit se na život klientů před DDŠ a zjistit jejich hodnotové orientace a životní aspirace v oblasti vzdělání a partnerských vztahů v původním rodinným prostředím. Výsledky šetření poukazují vnímání hodnoty rodiny, partnerství ve vztazích a vzdělání. Klíčová s náhradní výchovná péče, rizikové chování, poruchy chování, morální vývoj, attachment,
Abstract:
ABSTRACT Diploma thesis deals with values and life aspirations of clients with ordered institutional education. The hesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with legislation related to replacement foster care in the Czech Republic, the etiology of risk behaviour, behavioural disorders of childhood, and the impacts of institutional education on the overall development of the personality of the child. The aim of the practical part is to map the clients of the children´s home with the Liběchov School through a research survey. Focus on clients´ lives before entering the DDŠ and identify their value orientation and life aspirations in the field of education and partnership in the context of (in connection with) original family environment. The results of the survey point to the perception of family value, partnership in relationships, and education. KEYWORDS eplacement foster care, risk behaviour , behavioural disorders , moral development, attachment, deprivation, family.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Simona Pospíšilová 619 kB
Download Abstract in czech Mgr. Simona Pospíšilová 72 kB
Download Abstract in english Mgr. Simona Pospíšilová 268 kB
Download Supervisor's review doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.28 MB
Download Opponent's review Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.18 MB
Download Defence's report doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 154 kB