velikost textu

Hodnoty a aspirace klientů v ústavní výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnoty a aspirace klientů v ústavní výchově
Název v angličtině:
Value and aspiration of clients with constitutional education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Simona Pospíšilová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
177322
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhradní výchovná péče, rizikové chování, poruchy chování, morální vývoj, attachment, deprivace, rodina.
Klíčová slova v angličtině:
eplacement foster care, risk behaviour , behavioural disorders , moral development, attachment, deprivation, family.
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá hodnotami a životními aspiracemi klientů s nařízenou ústavní teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje legislativě náhradní výchovnou péčí v České republice, etiologií rizikového poruchami chování dětského věku a dopady institucionální výchovy na celkový vývoj osobnosti dítěte. Cílem praktické části je prostřednictvím výzkumného šetření zmapovat klienty Dětského domova se školou Liběchov. Zaměřit se na život klientů před DDŠ a zjistit jejich hodnotové orientace a životní aspirace v oblasti vzdělání a partnerských vztahů v původním rodinným prostředím. Výsledky šetření poukazují vnímání hodnoty rodiny, partnerství ve vztazích a vzdělání. Klíčová s náhradní výchovná péče, rizikové chování, poruchy chování, morální vývoj, attachment,
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis deals with values and life aspirations of clients with ordered institutional education. The hesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with legislation related to replacement foster care in the Czech Republic, the etiology of risk behaviour, behavioural disorders of childhood, and the impacts of institutional education on the overall development of the personality of the child. The aim of the practical part is to map the clients of the children´s home with the Liběchov School through a research survey. Focus on clients´ lives before entering the DDŠ and identify their value orientation and life aspirations in the field of education and partnership in the context of (in connection with) original family environment. The results of the survey point to the perception of family value, partnership in relationships, and education. KEYWORDS eplacement foster care, risk behaviour , behavioural disorders , moral development, attachment, deprivation, family.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Pospíšilová 619 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Pospíšilová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Pospíšilová 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 154 kB