velikost textu

Výpověď Samařských ostrak o náboženském životě na sklonku Severoizraelského království

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výpověď Samařských ostrak o náboženském životě na sklonku Severoizraelského království
Název v angličtině:
The Samaria ostraca as a source of information about religious life at the end of North Israel Kingdom period
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Šebestová
Vedoucí:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Oponent:
ThDr. Petr Melmuk, Th.D.
Id práce:
177302
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie — Religionistika (HT - R)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Severní Izrael, ostraka ze Samaří, El, JHVH, Baal
Klíčová slova v angličtině:
North Israel, The Samaria ostraca, El, YHWH,Baal,
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl představit jeden z významných archeologických nálezů, ostraka ze Samaří, ve světle náboženského života v severním Izraeli. Práce stručně seznamuje s náboženským světem izraelského okolí: Egyptem, Mezopotámií a Kanaánem. A poté i s náboženskou situací v Izraeli samotném. Hlavní těžiště této práce se týká ostrak ze Samaří. V příloze lze najít přehledně zpracovanou tabulku, která obsahuje všech 63 přehledně zaznamenaných ostrak, na nichž nalezneme rok vlády neznámého krále, jména příjemců a odesílatelů, území, z něhož je zásilka posílána, město, z něhož je zásilka posílána a druh zboží. Důraz je položen zejména na jména příjemců a odesílatelů, která lze na ostrakách najít. Tato jména jsou pak porovnána s náboženskou situací v Izraeli v době 8. století př. n. l., tedy přibližné z doby, do které je vznik ostrak datován. Závěrečné kapitoly se snaží doplnit celkový obraz, který je v hlavní části práce nastíněn. (Teorie datace, nálezy v Kuntillet Adždut, Býk ve Starém Orientu). Práce se snaží hledat možné paralely mezi biblickým textem, texty historickými, archeologickými nálezy a ostraky samotnými. Ze závěru práce vyplývá, že užívání teoforního prvku-baal, který najdeme ve jménech, která známe z ostrak v Samaří, je důkazem, že v Izraeli v 8. století př. n. l. došlo k synkretismu kultů. A že tedy biblické zprávy o polyteismu v severním Izraeli jsou pravdivé.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the ostraca from Samaria, one of the most significant archeological discovery from the point of view of religious life in northern Israel. The thesis briefly introduces the religious world of Israel Region (Egypt, Mesopotamia and Canaan) and of Israel itself. The main focus of this thesis relates to the Samaria ostraca and the main emphasis is placed on the names of recipients and owners that can be found in ostraca trees which are consequently compared to the religious situation in Israel during 8th century BC (the approximate period to which the formation of ostraca are dated). Final chapters try to complete the main purpose which is outlined in the main part of the thesis (Dating of ostraca, Kuntillet Adžrud, Bull in Old Orient). It tries to seek for possible parallels between biblical and historical texts, archeological discoveries and the ostraca themselves. In the Annex can be found tables from years 9, 10 and 15 which contains number of ostrakon, names of owners and recipicients. In conclusion of the thesis is talking about polytheism in northern Israel at 8th century BC.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Šebestová 1002 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Šebestová 304 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Šebestová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Šebestová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Petr Melmuk, Th.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 153 kB