velikost textu

Zaměstnávání cizinců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání cizinců
Název v angličtině:
Employment of Foreigners
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Hrdina
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
177298
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cizinec, zaměstnávání, nelegální práce, zaměstnanecká karta, modrá karta
Klíčová slova v angličtině:
Foreigner, Employment, Illegal work, Employee card, Blue card
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce na téma „Zaměstnávání cizinců“ je shrnutí a kritické zhodnocení současné platné právní úpravy, týkající se zaměstnávání cizinců v České republice, a to jak pro cizince ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, tak i zaměstnáváním občanů Evropské unie, a to z toho důvodu, že pro každou z těchto skupin platí podle českého práva jiný režim. Samotná práce je rozdělena do úvodu, čtyřech hlavních kapitol a závěru. V první kapitole jsou vydefinovány nejpodstatnější pojmy, jejichž vysvětlení je pro diplomovou práci stěžejní. Jedná se zejména o pojem cizinec, a to jak v obecném pojetí, tak i dle definice uvedené v zákoně o pobytu cizinců na území ČR, rodinný příslušník občana Evropské unie, popř. občana České republiky a dále pojmy zaměstnanec, zaměstnavatel a zaměstnávání. Druhá kapitola se zaobírá současným právním stavem zaměstnávání cizinců v České republice se zaměřením na jednotlivé typy pobytů, typy jednotlivých povolení pro výkon zaměstnávání a dále na povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců, a to včetně uvedení jednotlivých nezbytných kroků, které zaměstnavatel musí podstoupit pro zaměstnání občana EU či občana třetí země na území České republiky. Třetí kapitola se zabývá definicí pojmu nelegální práce, řeší vliv ilegální práce v českém prostředí, a to nejen čistě z právního hlediska, ale i z pohledu některých ekonomických, bezpečnostních a společenských dopadů. Poslední, čtvrtá, kapitola rozebírá jednotlivé rozdíly mezi zaměstnáváním občanů Evropské a unie a zaměstnávání cizinců z třetích zemí. Napříč diplomovou prací je nad rámec teoretického popisu problematiky projevena snaha o vlastní názor vč. praktických návrhů na zefektivnění procedury vstupu cizinců na území České republiky a způsobu, jak dosáhnout rychlejšího zaměstnání těchto jednotlivců. 68
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of the diploma thesis "Employment of foreigners" is to summarize and critically evaluate the current legislation regarding the employment of foreigners in the Czech Republic, both for foreigners from countries which are not Member States of the European Union and also employment of citizens of the European Union since a separate regime applies to each of these groups under the Czech law. The thesis itself is divided into the introduction, four main chapters and a conclusion. The first chapter defines the most important legal terms which are crucial for the elaboration of the thesis, i.e. in particular a foreigner - as a general term as well as the legal definition stipulated in the Act on Residence of Foreign Nationals in the Czech Republic, a family member of an EU citizen or a Czech citizen respectively, an employee, an employer and employment. The second chapter deals with the current legal status and concept of employment of foreigners in the Czech Republic with focus on individual types of residence permits, types of individual work permits as well as on employers' obligations and necessary steps when employing EU citizens or foreigners in the Czech Republic. The third chapter defines the term “illegal work” and deals with its impact on the Czech environment, not only from a legal point of view, but also in terms of economic and social consequences and safety measures on the Czech Republic. The last chapter discusses the differences between the employment of citizens of the European Union and the employment of foreigners from third countries. Throughout the thesis and beyond the theoretical description of the issues connected with employment of foreigners, an effort to express an opinion was made, incl. practical proposals on how to streamline the procedure of entry of foreigners into the Czech Republic and also how to achieve faster employment of these individuals. 69
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Hrdina 791 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Hrdina 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Hrdina 349 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB