velikost textu

Případová studie problémového soužití a šikany v 7. ročníku ZŠ Waldorfské

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Případová studie problémového soužití a šikany v 7. ročníku ZŠ Waldorfské
Název v angličtině:
A case study of the problem of coexistence and bullying in 7th grade elementary Waldorf school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Selešiová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
177290
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
charakter, empatie, kázeň, socializace, skupinová dynamika, klima školní třídy, šikana, agresor, oběť, diagnostika, prevence
Klíčová slova v angličtině:
character, empathy, discipline, socialization, group dynamics, climate in the class, bullying, agressor, victim, diagnostics, prevention
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoretický rámec diplomové práce je vzhledem k zaměření studie zacílen na strukturu, dimenzi a socializaci osobnosti žáka, pojetí kázně ve škole a skupinovou dynamiku. Současná vývojová fáze žáků 7. třídy předurčuje kapitoly o dospívání a výchovných problémech. Diplomová práce podrobně vymezuje charakteristické rysy agresora i oběti šikany, příčiny agresivity i úzkosti. Bohaté zdroje prevence a léčby skupiny zasažené problémovým chováním nebo šikanou jsou uvedeny v závěru teoretické části. Praktická část je vypracována formou případové studie, po- mocí analýzy a komparace etopedické, speciálně pedagogické a pedagogické diagnostiky zís- kává data o narušení a dynamice sociálních vztahů mezi žáky 7. třídy základní školy waldorf- ské, o kohezi a klimatu třídy. Výsledky studie slouží jako podklad pro realizování preventivního programu. KLÍČOVÁ SLOVA charakter, empatie, kázeň, socializace, skupinová dynamika, klima školní třídy, šikana, agresor, oběť, diagnostika, prevence
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theoretical frame of the dissertation is, with regard to the topic of the study, aimed at the structure, dimension and socialization of student´s personality, conception of behavioral patterns at school as well as group dynamics. The current development phase of students in the 7th grade is dealt with in the chapters concerning the processes in adolescence and educational problems. The dissertation describes in detail characteristics of both the agressor as well as the victim of bullying, causes of agresivity and anxiety. The theoretical part of the dissertation is concluded by rich sources of how to prevent and cure groups who have to face problematic behaviour or bullying. The practical part of the disserta- tion has a form of case study, with the help of analysis, comparison of ethopedic and special educational and educational diagnostics.Data have been gathered concerning the disruption and dynamics of social contacts among 7th grade students of waldorf school. Cohesion and climate in the class are dealt with here. The results of this study offer the basis for a realization of a preventive programme. KEYWORDS character, empathy, discipline, socialization, group dynamics, climate in the class, bullying, agressor, victim, diagnostics, prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Selešiová 3.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Selešiová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Selešiová 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Selešiová 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 1.19 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB