velikost textu

Metoda CLIL a její aplikace v biologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metoda CLIL a její aplikace v biologii
Název v angličtině:
CLIL method and its application in Biology
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Alexandra Habdasová
Oponenti:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
177287
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biologie, přírodopis, zoologie, CLIL (Content and Language Integrated Learning), motivace, výukový materiál
Klíčová slova v angličtině:
biology, science, zoology, CLIL (Content and Language Integrated Learning), motivation, tutorial CD
Abstrakt:
ABSTRAKT Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) představuje moderní interdisciplinární formu výuky propojující vyučovaný předmět a jazykovou výuku. V rigorózní práci navazuji na svou závěrečnou práci, ve které jsem vytvořila a v praktické výuce ověřila přírodopisné pracovní listy v anglickém jazyce. Cílem rigorózní práce bylo vytvořit, vydat a ověřit komplexní CD s interaktivními materiály pro výuku zoologie a doplňkovými materiály pro učitele zavádějící CLIL do výuky. Výukový materiál je doplněn množstvím obrázků, her a interaktivních cvičení, které mohou obohatit výuku biologie na základních i středních školách. Práce shrnuje možnosti zavedení metody CLIL do biologie, analyzuje jednotlivé části výukového CD a zpracování výsledky vyhodnocení efektivity CD učiteli základních a středních škol. Získaná data jsem vyhodnotila pomocí dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá, že metoda CLIL je v Moravskoslezském kraji pouze okrajově rozšířena, přičemž hlavním limitujícím faktorem pro zavádění CLIL do výuky je nedostatečná metodická podpora. KLÍČOVÁ SLOVA biologie, přírodopis, zoologie, CLIL (Content and Language Integrated Learning), motivace, výukový materiál
Abstract v angličtině:
ABSTRACT CLIL (Content and Language Integrated Learning) is a modern form of interdisciplinary teaching linking teaching subject and language teaching. The work builds on the thesis, in which I created and Science worksheets in English language. The aim of the thesis was to create, publish and verify in practice a complex CD with interactive materials for teaching zoology and supplementary materials for teachers introducing CLIL into the classroom. The teaching materials include a lot of pictures, games and interactive exercises that can enrich teaching biology in primary and secondary schools. This work summarizes the possibilities of introducing CLIL into biology, analyzes each part of the tutorial CD and evaluates the effectiveness by primary and secondary schools teachers. The obtained data were evaluated using a questionnaire survey, which shows that CLIL method in the Moravian - Silesian region is only marginally extended, the main limiting factor for introducing CLIL method into practice is an inadequate methodological support. KEYWORDS biology, science, zoology, CLIL (Content and Language Integrated Learning), motivation, tutorial CD
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Alexandra Habdasová 2.27 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Alexandra Habdasová 383 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Alexandra Habdasová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Alexandra Habdasová 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB