velikost textu

Problémové chování žáků s autismem a střední mentální retardací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémové chování žáků s autismem a střední mentální retardací
Název v angličtině:
Problematic behavior of pupils with autism and moderate mental retardation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Jarošová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
177285
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autismus, funkční analýza chování, mentální retardace, problémové chování, triáda postižení, výchovně vzdělávací strategie, základní škola speciální
Klíčová slova v angličtině:
autism, functional analysis of behaviour, mental retardation, problematic behaviour, triad of impairments, educational strategies, special elementary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tematikou problémového chování u žáků s autismem a střední mentální retardací ve výchovně vzdělávacím procesu. Hlavním cílem práce je zjistit a popsat zkušenosti pedagogických pracovníků s výskytem a způsoby řešení problémového chování u těchto žáků. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s autismem, mentální retardací, nastíněn je historický kontext autismu, etiologie, jeho klasifikace a charakteristické projevy. Věnujeme se také diagnostickému procesu v psychologické a speciálně pedagogické diagnostice, uvádíme přehled základních obligatorních diagnostických nástrojů. Dále se zabýváme legislativním rámcem vzdělávání žáků s autismem a střední mentální retardací, popisujeme nejčastěji užívané výchovně vzdělávací metody a terapeutické přístupy ve speciálních školách. V další samostatné kapitole definujeme pojem problémové chování, nastiňujeme diagnostická posouzení a některé specifické postupy nápravy takového chování. Praktická výzkumná část je založena na kvalitativně orientované metodologii a pracuje s daty získanými z 11 polostrukturovaných interview realizovaných se zástupci ředitelů škol, speciálními pedagogy – učiteli, asistenty pedagoga – vychovateli ze tří základních škol samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Získaná data byla zpracována s použitím kvalitativní obsahové analýzy. Z našich výzkumných zjištění vyplývá, že problémové chování zahrnuje široké spektrum obtíží a vyskytuje se v mnoha formách. Také příčiny problémového chování mohou být různorodé a ovlivňuje je řada faktorů. Vzniku problémového chování je možné do jisté míry předcházet preventivními opatřeními. Je zřejmé, že principy intervence při řešení problémového chování musí být zvažovány v širším kontextu výchovně vzdělávacích přístupů i metod s maximálním uplatněním individualizace a týmové spolupráce. Za účelem zkvalitnění speciálně pedagogické praxe jsou v závěru práce formulovány návrhy doporučení, jež vyplývají z výzkumného šetření. KLÍČOVÁ SLOVA autismus, funkční analýza chování, mentální retardace, problémové chování, triáda postižení, výchovně vzdělávací strategie, základní škola speciální
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the topic of problematic behaviour of pupils with autism and medium mental retardation in an educational process. The main aim of this work is to learn about and describe teaching staff’s experience with the occurrence and ways of handling problematic behaviour of these pupils. The theoretical part describes the basic terms related to autism, mental retardation and it also outlines a historical context of autism, etilogy, its classification and characteristic symptoms. The thesis also focuses on the diagnostic process in the psychological and pedagogical diagnostics, an overview of basic obligatory diagnostic tools is provided. It deals with the legislative framework of the education of pupils with autism and medium mental retardation, it describes the most common educational methods and therapeutic approaches in special schools. Next chapter defines the term problematic behaviour, outlines the diagnostic evaluations and some specific approaches to correcting such behaviour. The practical research part is based on the qualitatively-oriented methodology and it works with data gained from 11 semi-structured interviews with the school deputy directors, special pedagogues – teachers, assistant teachers – educators from three elementary schools separately established for pupils with special education needs. The gained data were processed using a qualitative content analysis. Our research findings imply that the term problematic behaviour contains a wide range of difficulties and occurs in many forms. Also, the causes of problematic behaviour vary and are influenced by many factors. The occurrence of problematic behaviour can be prevented to a certain extent by taking preventive measures. It is obvious that the intervention principles when handling problematic behaviour have to be considered in the wider context of educational approaches and methods, applying individualization and team cooperation to a maximum extent. The conclusion of the work gives recommendation suggestions which result from the research for the purpose of improving the quality of special pedagogical practice. KEYWORDS autism, functional analysis of behaviour, mental retardation, problematic behaviour, triad of impairments, educational strategies, special elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Jarošová 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Jarošová 572 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Jarošová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Jarošová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB