velikost textu

Hnutí Brontosaurus jako fenomén volnočasové aktivity československé mládeže v letech 1974–1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hnutí Brontosaurus jako fenomén volnočasové aktivity československé mládeže v letech 1974–1989
Název v angličtině:
Brontosaurus Movement as a phenomenon of leisure activities of Czechoslovak youth in the years between 1974 and 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jiří Moravec
Oponenti:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Id práce:
177283
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (RIGO D)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Životní prostředí, ochrana přírody, aktivisté hnutí Brontosaurus.
Klíčová slova v angličtině:
Environment, nature conservation, Brontosaurus Movement activists.
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá zapojením mladých lidí do ochrany přírody v rámci hnutí Brontosaurus a to jak dětí do 15 let, tak i dospívající mládeže. Práce se opírá především o dokumenty Komunistické strany Československa, Socialistického svazu mládeže, Archivu bezpečnostních složek, o soukromé archivy bývalých aktivistů hnutí Brontosaurus a časopis Mladý svět. Nejdůležitějším zdrojem poznání jsou strukturované rozhovory s bývalými aktivisty hnutí Brontosaurus. Jedním z hlavních cílů práce je zmapování historie hnutí Brontosaurus, do jaké míry byla činnost hnutí Brontosaurus ovlivňována stranickými a svazáckými orgány a současně byla konfrontována širokou škálou osobních výpovědí. Práce by měla přispět k rozvoji občanské společnosti a ekologické výchově. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis deals with involvement of young people in nature conservation within the Brontosaurus Movement, both children under 15 years of age and teenagers. The work is primarily based on documentation of the Communist Party of Czechoslovakia, Socialist Union of Youth, Security Services Archive and on private archives of former activists of the Brontosaurus Movement and magazine Mladý svět (Young World). Structured interviews with the former Brontosaurus Movement activists are the most important source of knowledge. One of the main goals of the work is to map the history of the Brontosaurus Movement and the extent to which the movement activities were influenced by Party and Union bodies. The work was concurrently confronted with a wide variety of personal testimonies. The work should contribute to development of civil society and environmental education. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Moravec 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Moravec 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Moravec 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB