velikost textu

Vzdělání v komunistickém paradigmatu (se zaměřením na vietnamské studenty v ČSSR před rokem 1989)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělání v komunistickém paradigmatu (se zaměřením na vietnamské studenty v ČSSR před rokem 1989)
Název v angličtině:
Education in the communist paradigm (focused to Vietnamese students in Czechoslovakia before 1989)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Huyen Tran Khúc
Vedoucí:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Oponent:
Mgr. Karel Šima, Ph.D.
Id práce:
177245
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vietnamci, komunismus, vzdělání, ČSSR
Klíčová slova v angličtině:
Vietnamese, communism, education, CSSR
Abstrakt:
Abstrakt Práce informuje o postupech vietnamské vlády při výběrů uchazečů na studijní a pracovní pobyty do komunistických zemí. Konkrétně jsem se zaměřila na Československo, kde chci poukázat na střet dvou kultur a následně hledání společné komunikace. Popsat příběhy lidí, co je přimělo opustit svoje rodiny a přátele. Vydali se do cizí země, o které věděli jenom, že leží v Evropě. Cílem práce je zmapovat historii a analyzovat podmínky přijetí studentů a dělníků z VSR. Metodologická východiska budou tvořena z terénního výzkumu, ze sběru dat a to zejména z rozhovoru účastníků té doby.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis informs about the procedures of Vietnamese government when selecting applicants for study and work stays in communist countries. Concretely I focused on Czechoslovakia, where I want to point out the clash of two cultures and finding of common communication. Describe the stories of people, what made them leave their families and friends. They went to foreign country of which they knew only is situated in Europe. The aim of this study of this study is to map the history and analyse the conditions for students and labourers admission from VSR. The methodolgical solutions will be made through field research and from gathered data, especially through interviews with participants who have been living during the communist era.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Huyen Tran Khúc 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Huyen Tran Khúc 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Huyen Tran Khúc 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 407 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Šima, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 426 kB