velikost textu

Vizualizace jako možnost ovlivnění biologických procesů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizualizace jako možnost ovlivnění biologických procesů
Název v angličtině:
Visualisations as a possibility to influence biological processes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Červinková
Vedoucí:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Id práce:
177203
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vizualizace|metafora|imunitní parametry|stres
Klíčová slova v angličtině:
Guided imagery|metaphor|immune parameters|stress.
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Vizualizace nejsou dosud často používanou metodou, ani neexistují rozsáhlejší výzkumy zabývající se touto oblastí. Přesto však lze nalézt práce, které ukazují na potenciál této techniky. Předkládaná práce se zabývá využitím vizualizace k ovlivnění biologických (imunitních) procesů. Dosud existuje jen velmi malý počet prací, které se tímto tématem zabývaly. Jedná se tedy o pilotní studii v této konkrétní aplikaci. Do studie bylo zařazeno 38 účastníků. Byl sledován vliv vizualizace na imunologické parametry, ale také další faktory, které mohou s efektivitou intervence souviset (snadnost vizualizace procesů, úroveň stresu). Studie se zabývala také případným vlivem použití metafory v obsahu vizualizace na její efektivitu. Přestože práce nepřinesla jednoznačný výsledek v globální úrovni, byla pozorována řada zajímavých dílčích výsledků. Především pak z práce vyplynuly zajímavé postřehy, které jsou významné vzhledem ke směřování dalšího výzkumu v této oblasti. Zejména vliv stresu, resp. jeho souvislost s efektem vizualizace by mohl představovat slibnou oblast k dalšímu výzkumu. Na základě této práce se sice nelze vyjádřit k možnému ovlivnění efektu vizualizace stresem, protože probandi nebyli subjektivně stresem významně ovlivněni. Nicméně pozorované trendy vedou k hypotéze, že při intenzivnějším vlivu stresu by k ovlivnění efektu dojít mohlo.
Abstract v angličtině:
Abstract (English) Guided imagery is not so far frequently used method, also there is not existing more extensive research in this field. Nevertheless, some papers showing potential of this technique can be found. This thesis deals with the use of guided imagery to influence biological (immune) processes. So far there is only a very small number of studies dealing with this topic. This is a pilot study in this particular application. The study included 38 participants. The effect of guided imagery on immunological parameters was monitored, as well as other factors that can be related to the effectiveness of the intervention (ease of process visualization, level of stress). The study also dealt with the possible influence of the metaphor in visualization content on its effectiveness. Although there is not clear result of this study on global level, there is a number of interesting partial results. Particularly, interesting observations significant in view of further research direction in this field have emerged from this work. In particular, the influence of stress, or more precisely its association with the guided imagery effect could be a promising area for further research. Based on this work, it is not possible to comment on the possible effect on guided imagery effect, because probands were not significantly influenced by subjective stress. Nevertheless, the observed trends lead to the hypothesis that the effect could be influenced by more intense stress.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Červinková 2.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Červinková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Červinková 336 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Červinková 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 152 kB