velikost textu

Využití moderních separačních metod pro klinické účely

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití moderních separačních metod pro klinické účely
Název v angličtině:
Using of modern separation methods for clinical practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Honegrová
Vedoucí:
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.
Id práce:
177121
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát Mgr. Barbora Honegrová Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Využití moderních separačních metod pro klinické účely Předložená práce se zabývá vývojem metod pro stanovení vitamínů A a E v biologickém materiálu pomocí kapalinové chromatografie. V teoretickém úvodu jsou popsány bioanalytické přístupy ke stanovení analytů ze vzorku v komplexních matricích – zejména problematika úpravy vzorku před analýzou, separační chromatografické přístupy využívané v analýze a dále jsou zevrubně diskutovány principy validace bioanalytických metod. Cílové analyty jsou charakterizovány jak z chemického, tak funkčního hlediska. Experimentální část obsahuje tři oddíly. Dva se zabývají vývojem chromatografických metod s cílem zjistit nejvhodnější podmínky pro stanovení vitamínu A a E v různých biologických materiálech – sérum, lipoproteinové vrstvy a mateřské mléko v klinickém hodnocení v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové. Třetí část pak sleduje stabilitu vitamínů v mateřském mléce a vliv pasterizace (62,5 °C po dobu 20 minut) a skladování na jejich hladiny. 1. Byla provedena studie vhodnosti různých typů UHPLC kolon (monolitická kolona II. generace, kolony plněny celoporézními a povrchově porézními částicemi) pro analýzu retinolu a α-tokoferolu v séru a v mateřském mléce s důrazem na vhodnost pro rutinní stanovení velkého množství vzorků v rámci klinické laboratoře. Monolitická kolona druhé generace Chromolith HighResolution dosáhla nejlepší separační účinnosti ze všech porovnávaných kolon pro zamýšlený účel. 2. Byla provedena studie stability retinolu a α-tokoferolu v mateřském mléce. Byl hodnocen vliv pasterizace a dlouhodobého skladování mateřského mléka za snížené teploty (-27 °C) na obsah liposolubilních vitamínů. Podařilo se prokázat, že ani tepelná úprava ani skladování po celou dobu trvanlivosti (12 týdnů) neovlivňuje obsah těchto esenciálních složek, což je důležité z důvodu zajištění správné výživy pro nedonošené a předčasně narozené novorozence. 3. Byla vyvinuta HPLC metoda pro simultánní stanovení retinolu, α- a γ-tokoferolu metodou vnitřního standardu s fluorescenční detekcí pro hodnocení účinnosti aferézy u pacientů léčených na separátorovém centru FN HK. Nová metoda je vhodná pro stanovení cílových analytů v séru a lipoproteinových vrstvách. Krátký čas analýzy, 3 minuty, je výhodný pro série velkého počtu vzorků v klinické laboratoři.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate Mgr. Barbora Honegrová Supervisor prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Using of modern separation methods for clinical practice This work is focused on the development of methods for the determination of vitamin A and E in biological materials using liquid chromatography. The theoretical background describes bioanalytical approaches to the determination of analytes from complex matrices. Sample preparation before analysis, chromatographic separation approaches and the validation of bioanalytical methods are discussed. The structure and biological function of target analytes are characterized. The experimental part contains three sections, two of them focus on the development of new chromatographic methods for the determination of vitamin A and E in biological samples such as serum, lipoprotein layers and breast milk. The aim is to find the most suitable conditions for the chromatographic separation of target analytes that will be used for clinical trials in University Hospital in Hradec Králové. The third section is concerned with monitoring the stability of vitamins in breast milk as well as the influence of pasteurisation and storage on levels of the target vitamins. 1. A comparison was made of different types of UHPLC stationary phases (monolithic columns of 2nd generation, columns filled with porous particles and core-shell particles) for the simultaneous determination of retinol and α-tocopherol in serum and breast milk. The new method must be applicable to the routine determination of analytes in clinical laboratory. The second generation monolithic column Chromolith HighResolution had the best separation efficiency of all tested columns for the intended purpose. 2. The study of the stability of retinol and α-tocopherol in human breast milk was conducted. The influence of pasteurisation and storing (-27 °C) on levels of liposoluble vitamins was evaluated. It was proved that neither the pasteurisation procedure nor low temperature storing have an effect on these essential compounds during the shelf life (12 weeks). These findings are significant because of the importance of a sufficient supply of vitamins to premature babies for their proper growth and development. 3. A new method for the simultaneous determination of retinol, α- and γ-tocopherol using internal standard and fluorescence detection was developed. This method is suitable for the determination of target analytes in serum and lipoprotein fractions in patients treated by apheresis and for determination of the efficiency of the processes. A short analysis time is favorable for the method to be used in large batches in a clinical laboratory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Honegrová 21.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Honegrová 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Honegrová 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Malíř, Ph.D. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB