velikost textu

Rozhodovací proces florbalistů při nákupu florbalového vybavení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodovací proces florbalistů při nákupu florbalového vybavení
Název v angličtině:
The Decision-making process of floorball players when purchasing floorball equipment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Pražan
Vedoucí:
Mgr. William Crossan
Oponent:
Mgr. Josef Voráček
Id práce:
177119
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Florbal, rozhodování, vybavení
Klíčová slova v angličtině:
Floorball, decision making, equipment
Abstrakt:
Abstrakt Název: Rozhodovací proces florbalistů při nákupu florbalového vybavení Cíle: Hlavním cílem práce je prostřednictvím výzkumu získat odpovídající informace o zákaznících florbalového vybavení. Popsat jejich chování na českém trhu, co je ovlivňuje a jaký je jejich rozhodovací proces a následně poskytnout doporučení pro zlepšení obchodu s florbalovým vybavením. Metody: Práce využívá metodu kvantitativního výzkumu, konkrétně elektronické dotazování. Dotazník v jeho elektronické podobě byl sdílen na sociálních sítích, Facebook a Instagram a byl rozeslán do emailových schránek představitelů florbalových klubů, kteří dotazník rozšířili mezi členy svých ligových klubů, kteří tvoří primární cílovou skupinu. Výsledky: Výsledky výzkumu rozhodovacího procesu florbalistů při nákupu florbalového vybavení vypovídají o přerozdělení tuzemského trhu předních florbalových značek, informují o finanční investici, kterou respondenti každoročně do florbalu investují a především, kdy tyto investice jsou schopni provést. Výsledky nám nastiňují realitu florbalového trhu. Jsme schopni lépe určit tržní potenciál. Získané informace mohou výrazně pomoci florbalovým značkám a obchodním řetězcům, které tyto značky poskytují koncovým zákazníkům. Klíčová slova: florbal, rozhodování, vybavení
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The Decision-making process of floorball players when purchasing floorball equipment Objectives: The main goal of this bachelor thesis is to obtain corresponding information about floorball equipment customers through research. Describe their behavior on the Czech market, what influences them and what their decision-making process is, and then provide recommendations for improving the business of selling floorball equipment. Methods: The work uses the method of quantitative research, specifically electronic questioning. The questionnaire in his electronic form was shared on social networks, Facebook and Instagram, and was sent to e-mail boxes of floorball club representatives, who distributed the questionnaire among their members, as members of the Czech league form the primary target group. Results: Research results, Floorball player's decision making process, when buying floorball equipment, tell us about Czech market redistribution of floorball brands, informing us about financial investments that customers invest in floorball and especially when these investments they are able to make. The results outline the reality of the floorball market. We are more able to determine the market potential. The obtained information can significantly help floorball brands and retail chains who provide these brands to end customers. Keywords: floorball, decision making, equipment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Pražan 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Pražan 201 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Pražan 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Pražan 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. William Crossan 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Voráček 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB