velikost textu

Barokní krajinotvorba. Srovnání přístupu Šliků a Sasko-Lauenburských

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barokní krajinotvorba. Srovnání přístupu Šliků a Sasko-Lauenburských
Název v angličtině:
Baroque landscaping. Comparing the Schlicksʼ and Saxe-Lauenburgsʼ attitude
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Vokurka
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Chodějovská
Konzultant:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Id práce:
177102
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
17. a 18. století; šlechta; krajinotvorba; Šlikové; Sasko-Lauenburští; Ostrov; Zákupy; Kopidlno; Jičíněves; Vokšice; Veliš; Staré Hrady
Klíčová slova v angličtině:
17th and 18th century; nobility; landscaping; Schlick; Saxe-Lauenburg; Ostrov; Zákupy; Kopidlno; Jičíněves; Vokšice; Veliš; Staré Hrady
Abstrakt:
Abstrakt Výzkum raně novověké krajiny doby baroka byl často spojen s určitým typem idealizace vztahu předmoderního člověka k jím obývané krajině. Na příkladu sedmnácti panství sasko- lauenburských vévodů a jejich dědiček jsem se pokusil ukázat, že přístup ke krajině byl funkčnější a pragmatičtější oproti tomu, jak ho nazírala dosavadní literatura. Šlechtická reprezentace a legitimizace moci byla při dobové krajinotvorbě zdůrazňována stejně jako privilegovanost katolického náboženství. Komparací činnosti Sasko-Lauenburských spolu se specifickou šlikovskou komponovanou krajinou v oblasti Kopidlna, Starých Hradů a Veliše vynikly obecné, nebo naopak některé zvláštní rysy tehdejší krajinotvorby.
Abstract v angličtině:
Abstract Studying the early modern landscape during the baroque period was often linked to some kind of idealization of the relationship between the pre-modern man and the landscape they lived in. On the example of the 17 Saxe-Lauenburg manor districts I pointed out that the approach to the landscape used to be more functional and pragmatic than the existing literature assumed. The aristocratic representation and power legitimization was historically emphasised by building the landscape after the Thirty Years‘ War as well the dominancy of Catholicism. Comparing activities of the Saxe-Lauenburgs with the Schlick family and their exceptional composed landscape around Kopidlno, Staré Hrady and Veliš some common and particular trends in the making of landscape became apparent.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Vokurka 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Vokurka 20.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Vokurka 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Vokurka 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Chodějovská 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 153 kB