velikost textu

Přínos současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti
Název v angličtině:
Contribution of Contemporary Composer Educators to the Development of Children´s Musicality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Zdichová, dipl. um.
Vedoucí:
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Id práce:
177064
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čeští skladatelé, vzdělávání, dětská hudebnost, rozvoj, vliv
Klíčová slova v angličtině:
Czech composers, education, childrenʼs musicality, development, influence
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přínosem současných českých skladatelů-pedagogů pro rozvoj dětské hudebnosti. V první kapitole se dotkne tématu důležitých pedagogických vzorů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století; v krátkosti se zastaví u našeho „učitele národů“ Jana Ámose Komenského. Následující kapitoly obsahují vyplněný dotazník a pojednání o životě a pedagogické činnosti současných českých skladatelů a pedagogů Eduarda Douši, Emila Hradeckého, Milana Dvořáka, Jiřího Pazoura a Tomáše Sýkory. Hlavním zdrojem mých informací byl osobní rozhovor s výše jmenovanými. Cílem mojí práce bylo nastínit stěžejní vlivy učitelů hudby na dětskou duši od 17. století do dneška a přiblížit se odpovědi na otázku „Jaké vlastnosti v sobě skrývá osobnost, která může být pozitivním vzorem pro studenty hudby jakéhokoliv věku?“. Klíčová slova čeští skladatelé, vzdělávání, dětská hudebnost, rozvoj, vliv
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation deals with the contribution of contemporary composer educators to the development of childrenʼs musicality. In the first chapter it touches on the theme of important pedagogical representatives in Bohemia, Moravia and Silesia in the 17th to 19th centuries, and briefly stops at our nation’s teacher, Jan Ámos Komenský. The following chapters contain a questionnaire and the treatise on the life and educational activity of contemporary Czech composers and educators Eduard Douša, Emil Hradecký, Milan Dvořák, Jiří Pazour and Tomáš Sýkora. The main source of my information was a personal interview with each one. The goal of my work was to outline the key influences of music teachers on the child’s spiritual and emotional development from the 17th century to the present and to answer the question „What personality features can be a positive influence on music students of any age?“. Key words Czech composers, education, childrenʼs musicality, development, influence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Zdichová, dipl. um. 446 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Zdichová, dipl. um. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Zdichová, dipl. um. 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Kozánková, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 154 kB