velikost textu

Romská lidová píseň a možnosti jejího využití v hodinách hudební výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Romská lidová píseň a možnosti jejího využití v hodinách hudební výchovy
Název v angličtině:
Romani Folk Song and Possibilities of its Application in Music Lessons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ladislava Sebechlebská
Vedoucí:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Id práce:
177060
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — hudební výchova (N AJ-HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, píseň, rytmus, hudební výchova, analýza, cvičení, improvizace, čardáš, čapáš, havkování
Klíčová slova v angličtině:
Roma, song, rhythm, music education, analysis, excercise, improvisation, czardas, „capas“ song, Romani scatting
Abstrakt:
ABSTRAKT Romská lidová píseň není v českém prostředí obecně známa, proto se tato práce snaží v první části přiblížit její vznik, popsat historický vývoj romské hudby a rozdělit písně podle funkcí a blízkých geografických oblastí jejího výskytu, aby tak vznikl ucelený obraz pro čtenáře. Následně práce nabízí analýzu pěti romských tanečních písní, které popisuje po hudební, textové i sémantické stránce. Tato část se opírá o několik různých zpěvníků a nahrávek, aby tak vznikl co nejautentičtější vzor pro práci na hodinách hudební výchovy. Pro lepší představu a možnost využití jsou písně doplněny notovým materiálem s textem a harmonizací. Práce pokračuje návrhem možností využití romských lidových písní v oblasti hlasové, hudební a pohybové výchovy. Analyzované písně doplňuje možnostmi havkování, upozorňuje na charakteristické znaky projevu, popisuje taneční kroky a rytmické modely, které se běžně v romské kultuře objevují. Taneční prvky dodává v podobě textu, ale také užívá videonahrávky pro co nejsnazší využití. Hlavním cílem této práce je poukázat na temperamentnost a energičnost romských písní, přiblížit pomocí hudby romské etnikum většinové populace, a tím širší veřejnosti přibližovat i problematiku multikulturalismu, inspirovat učitele hudební výchovy k zapojení romských písní do hodin a zjednodušit tuto snahu pro začátečníky v dané oblasti. Výsledkem je ucelený materiál, který lze využít pro mladší i starší žáky. KLÍČOVÁ SLOVA Romové, píseň, rytmus, hudební výchova, analýza, cvičení, improvizace, čardáš, čapáš, havkování 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Romani folk song is not generally known among Czech population, which is a reason why this thesis in its theoretical part tries to familiarize with its origin, describe historical development of Romani music and divide songs according to functions and close geographical areas of its occurrence, so that a comprehensive picture can be created for the readers. The following part brings analysis of five Romani dance songs, which are described musically, textually and semantically. This section is based on various songbooks and audio recordings to create as authentic a version of a song as possible. The songs are enriched of sheet music together with lyrics and harmonisation for better possibilities of their application. The thesis continues with a suggestion of eventual means of application of Romani folk songs in vocal, musical and physical education. Moreover, there are described analysed songs with Romani scatting suggestions, typical features of expression, dance steps and rhythmical moves, which are typically observed in Romani culture. The dance steps are added in a form of textual description as well as short video recordings to become easily comprehensible. The main aim of the work is to point out the vibrant and energetic character of Romani songs, to unite Roma with majority population and thanks to that bring multicultural topic closer to general public, to inspire music teachers to include Romani songs in their lessons and to make this easy for beginners in this area. The result is a compact material, which can be used for young as well as older students. KEYWORDS Roma, song, rhythm, music education, analysis, excercise, improvisation, czardas, „capas“ song, Romani scatting 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ladislava Sebechlebská 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Ladislava Sebechlebská 87.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ladislava Sebechlebská 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ladislava Sebechlebská 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 154 kB