velikost textu

Hudební činnosti v rozvoji grafomotoriky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební činnosti v rozvoji grafomotoriky
Název v angličtině:
Music Activities and Development of Graphomotory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
MgA. Bc. Eva Nevoralová
Vedoucí:
Mgr. Milena Kmentová
Oponent:
Mgr. MgA. Iva Volavá
Id práce:
177055
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Metoda dobrého startu, hudební činnosti, hudební schopnosti, hudební dovednosti, grafomotorika, jemná motorika, hrubá motorika, rytmické cítění
Klíčová slova v angličtině:
Good Start Method, musical activities, musical skills, graphomotoric skills, gross motoric skills, fine motoric skills, rhythmic feeling
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je využití hudebních činností v rozvoji grafomotoriky dětí na konci předškolního období. Teoretická část se věnuje problematice sladění hudby a pohybu na úrovni hrubé i jemné motoriky. Analyzuje hudební aspekt české verze Metody dobrého startu. Praktická část obsahuje vlastní lekce pro rozvoj grafomotoriky inspirované Metodou dobrého startu, ve kterých hrají ústřední roli hudební činnosti. Jsou popsány cíle, metody a průběh terénního výzkumu v přípravných třídách základní školy. Součástí výzkumu byl i základní výzkum vžitého tempa dvou písní z Metody dobrého startu. KLÍČOVÁ SLOVA Metoda dobrého startu, hudební činnosti, hudební schopnosti, hudební dovednosti, grafomotorika, jemná motorika, hrubá motorika, rytmické cítění
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of the diploma thesis is the use of musical activities in the development of graphomotoric skills of preschool children. The theoretical section is focused on harmonising of music and movement on the level of gross and fine motoric skills. This diploma thesis analyses the musical aspect of the Czech version of the Good Start Method. The practical section presents new lessons developing graphomotoric skills with a central focus on musical and instrumental activities. The thesis provides a report on the aims, methods and progress of the field research in the preparatory classes of primary school. Part of the process is basic research into the received tempo of two songs from the Good Start Method. KEYWORDS Good Start Method, musical activities, musical skills, graphomotoric skills, gross motoric skills, fine motoric skills, rhythmic feeling
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Bc. Eva Nevoralová 6.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Bc. Eva Nevoralová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Bc. Eva Nevoralová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Kmentová 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Iva Volavá 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB