velikost textu

Sociální služby v oblasti bydlení pro osoby s autismem v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální služby v oblasti bydlení pro osoby s autismem v ČR
Název v angličtině:
Social services in the field of housing for adults with autism in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Klára Palme
Oponenti:
PhDr. Kateřina Šámalová
Ing. Petr Víšek
Konzultant:
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Id práce:
176956
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autismus, počty osob s autismem, bydlení pro dospělé osoby s autismem v České republice, deinstitucionalizace, teoretický model vhodné sociální služby chráněné bydlení
Klíčová slova v angličtině:
Autism, number of people with autism, housing for autistic adults in the Czech Republic, deinstitutionalization, theoretical model appropriate social services sheltered housing
Abstrakt:
ANOTACE Rigorózní práce „Služby v oblasti bydlení pro dospělé osoby s autismem v ČR“ se věnuje problematice dostupnosti sociální služby chráněného bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v jednotlivých krajích ČR. Jejím výstupem je popis dostupných a plánovaných služeb formou chráněného bydlení pro osoby s PAS a schematicky zpracovaný model pro tvorbu nových pobytových služeb komunitního typu na našem území. Za posledních 20 let se v České republice zlepšuje informovanost a zároveň dochází ke zpřesňování diagnostiky této poruchy, což má logický vliv na významný nárůst této specifické cílové skupiny. Dílčím cílem práce je tedy zjistit počty osob s PAS ve věkové skupině dospívajících a mladých dospělých. Následně je cílem reflektovat připravenost státu v oblasti naplňování práv osob s poruchou autistického spektra na dostupné a vhodné bydlení.
Abstract v angličtině:
OVERVIEW This thesis entitled “Social Services in the Field of Housing of Adult Sufferers of Autism in the Czech Republic” examines the issue of availability of the social service of sheltered housing for adults with an autism spectrum disorder (ASD) in the individual regions of the Czech Republic. The result is a description of the available and planned services in the form of sheltered housing for people with ASD, as well as a schematic model for creation of new housing services of community type in our territory. Over the last twenty years, people in the Czech Republic have been growing better informed, and at the same time, the diagnosing of this disorder has become more exact. That has logically influenced the significant growth of this specific target group. Another goal of this thesis therefore is to determine the number of people with ASD in the age group of adolescents and young adults. Additional goal is to reflect on the state’s preparedness in the area of fulfilling the rights of people with autism spectrum disorder to be provided available and appropriate housing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Palme 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Palme 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Palme 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Šámalová 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Víšek 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB