velikost textu

Podzemní vody a lázeňské prameny Lázní Jeseník: Nová hydrogeochemická data

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podzemní vody a lázeňské prameny Lázní Jeseník: Nová hydrogeochemická data
Název v angličtině:
Underground waters and springs at Jeseník Spa: New hydrogeochemical data
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Kohn
Vedoucí:
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Id práce:
176931
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podzemní voda, mineralizace, lázně, radioaktivita
Klíčová slova v angličtině:
groundwater, mineralisation, spa, radioactivity
Abstrakt:
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o proběhlém plošném průzkum vodních zdrojů v okolí Priessnitzových léčebných lázní, za účelem vyhledávání přírodních léčivých zdrojů a sběru moderních dat pro zhodnocení radiohydrogeochemické situace zájmového území. Zájmové území se nachází v horském prostředí v masivu Hrubého Jeseníku. Hydrogeologicky se jedná o prostředí krystalinika, které je tvořeno převážně metamorfovanými horninami Českého masívu, moravskoslezské oblasti, konkrétně obalu desenské skupiny silezika. Celkem bylo evidováno 83 objektů a z toho mnohé byly navštíveny opakovaně. Měřeny byly fyzikální parametry (teplota, pH, Eh, vodivost), aktivita 222Rn, průtok. Dále bylo u většiny zdrojů stanovováno chemické složení a u vybraných zdrojů také obsahy tritia. Proběhla plošná konduktometrie, termometrie a sondáž pro vyhledávání peloidů. Nebyl nalezen žádný zdroj vody (či peloid), který by splňoval kritéria přírodního léčivého zdroje (dle lázeňského zákona). Nicméně celková hydrogeologická a hydrochemická situace je značně složitá. Jak geneze vod, tak jejich chemické složení je značně heterogenní a silně ovlivněno složitou geologickou stavbou. Generelně jsme vyčlenili tři typy vod dle chemického složení a rozdělili vody dle geneze na „zlomové“ a vody ovlivněné průtokem v kvartéru. Také byly nalezeny dosud neznámé anomální objekty, které se vymykaly běžným hodnotám.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with the areal survey of water resources in the area of Priessnitz baths, to search for natural medicinal sources and advanced data collection for evaluation radiohydrogeochemical situation of the area. The area of interest is situated in the Hrubý Jeseník mountains. Hydrogeologically it is a hard rock, which consists mainly of metamorphic rocks of the Bohemian Massif, the Moravian-Silesian region, presented as the methamorfic envelope of the desen group of Silenics. Altogether, 83 objects were recorded and many of them were visited repeatedly. Physical parameters (temperature, pH, Eh, conductivity), activity 222Rn and flow rate were measured. In addition, the chemical composition and tritium contents were determined on selected sources. Conductometry, thermometry, and probes for peloids were conducted. There was no source of water (or peloid) that would reach the criteria of a natural healing source (according to the Czech spa law). However, the overall hydrogeological and hydrochemical situation is quite complicated. Both the genesis of water and its chemical composition is highly heterogeneous and influenced by the heterogenical geological structure. Generally, we have distinguished three types of water according to the chemical composition. We also divided the water sources according to their genesis to "fault sources" and water affected by flow in the quaternary. New anomalous objects that were out of ordinary values were also found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Kohn 6.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Kohn 16.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Kohn 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Kohn 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. 925 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. 152 kB