velikost textu

Využití genetické metody čtení v 1. ročníku ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití genetické metody čtení v 1. ročníku ZŠ
Název v angličtině:
Use of Genetic Method to Read in the first Grade of an elementary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Hájková
Vedoucí:
PhDr. Marie Vacínová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
176911
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analyticko-syntetická metoda, didaktické hry, genetická metoda, globální metoda, kurikulární dokumenty, rámcový vzdělávací program, Sfumato, školní připravenost, školní zralost, vyučovací postupy
Klíčová slova v angličtině:
analytical-synthetic method, didactical games, genetic method, global method, curriculum documents, school curriculum, Sfumato, school readiness, school maturity, teaching methods
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice čtení genetickou metodou v prvním ročníku ZŠ. Teoretická část je zaměřena na vstup dítěte do školy, školní zralost a na jeho vzdělávání. Jsou zde uvedeny i jiné metody čtení, jejich analýza a komparace s genetickou metodou čtení. Dále se diplomová práce zabývá metodickým postupem a využitím genetické metody čtení v praxi. Charakterizuje soubor didaktických her a uvádí příklady vyučovacích postupů. Praktická část zjišťuje zkušenosti pedagogů s genetickou metodou čtení, úspěšnost žáků a názor rodiny na výuku pomocí genetické metody čtení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the issue of genetic method to reading in the first grade of an elementary school. The theoretical part is focused on the child's entry to school, their school maturity and further education. Other methods to read are presented, analysed and compared with the genetic method as well. Furthermore, the methods and ways how to put the genetic method in practice are pursued in detail along with didactical games and examples of teaching procedures. The practical part looks into the experience the teachers have gained with this method, the school success of the children and the opinion the family members have.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hájková 8.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hájková 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Hájková 302 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Vacínová, CSc. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 1.19 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB