velikost textu

Konzultace učitel – žák – rodič na 1. stupni ZŠ se zaměřením na poskytování zpětné vazby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konzultace učitel – žák – rodič na 1. stupni ZŠ se zaměřením na poskytování zpětné vazby
Název v angličtině:
Consultation teacher - pupil - parent at primary schools focusing on providing feedback
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Linda Trpálková
Vedoucí:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Veronika Laufková
Id práce:
176906
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konzultace učitel – žák – rodič, zpětná vazba, formativní hodnocení, komunikace mezi školou a rodinou, hodnocení učení, hodnocení chování, třídní schůzky
Klíčová slova v angličtině:
consultation teacher - pupil – parent, feedback, formative assessment, communication between school and family, assessment of learning, behavior assessment, class meetings
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Konzultace učitel – žák – rodič na 1. stupni ZŠ se zaměřením na poskytování zpětné vazby pojednává o specifické roli konzultací ve vzdělávacím procesu jako formě spolupráce rodiny a školy. Cílem práce je podrobněji přiblížit konzultace učitel – žák – rodič v širším kontextu a poukázat na jejich potenciál zejména z hlediska formativního hodnocení. Jedná se o mimořádnou vzdělávací příležitost, která skrze poskytování zpětné vazby, a to přímo ze tří stran současně, pomáhá vést žáka k osobnímu rozvoji a zlepšování jeho procesu učení. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu konzultace učitel – žák – rodič, popisu jejich funkce a vývoje jako komunikační platformy. Část textu nabízí inspirující aplikaci této netradiční schůzky ve Švédsku. Pozornost je taktéž věnována implementaci žákových podkladů, které slouží jako zásadní opora pro práci s formativní zpětnou vazbou. Druhá, empirická část se věnuje rekonstrukci celkem tří konzultačních setkání prvního stupně základních škol a reflektuje průběh této události ze strany učitele, žáka i rodiče v podobě případové studie. Šetření potvrzuje hodnotu všech tří přístupů a formování postojů všech zmíněných aktérů s ohledem na rozvoj žáka. V této části je rovněž sledována práce učitele s formativní zpětnou vazbou. KLÍČOVÁ SLOVA konzultace učitel – žák – rodič, zpětná vazba, formativní hodnocení, komunikace mezi školou a rodinou, hodnocení učení, třídní schůzky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis named Consultation teacher – student – parent at primary school with focus to providing feedback deals with specific role of consultations in the process of education as a form of cooperation between family and school. The aim of this thesis is to closer describe consultations teacher – student – parent in the extensive context and point out their potential in particular from the point of view of the formative assessment. It is a special educational opportunity that facilitates students´ personal development and improvement in the process of learning via providing feedback which comes simultaneously from three sides. The theoretical part deals with defining term consultation teacher – student – parent, describing their functions and development as a communication platform. Part of the text offers an inspiring application of this untraditional appointment in Sweden. Attention is also focused to implementing students´sources that work as essential support for work with the formative feedback. The second, empirical part deals with reconstruction of three consultation meetings at primary school and reflects development of this event from the side of teacher, student as well as parent in the form of a case study. This research confirms the value of all three approaches and formation of attitudes of all participants that were mentioned with respect to the development of a student. In this part the work of teacher with formative feedback is also studied. KEYWORDS consultation teacher – pupil – parent, feedback, formative assessment, communication between school and family, assessment of learning, class meeting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Linda Trpálková 868 kB
Stáhnout Příloha k práci Linda Trpálková 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Linda Trpálková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Linda Trpálková 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Karel Starý, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Veronika Laufková 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 155 kB